Museameašttir Sámemusea Siidii

Ohcamušat sáddejuvvojit šleađgapoasttain čujuhussii eija.ojanlatva@samimuseum.fi maŋimustá 26.11.2021 dmu 16 rádjái.

Sámemusea Siida ohcá museameaštára fásta bargogaskavuhtii čoakkáldatjovkui.

 

Museameaštáris lea ovddasvástádus fuolahit Sámemusea vuođđočájáhusain ja maiddái bajásdoallat ja divvut olgomuseaguovlluid huksehusaid ja ráhkadusaid. Bargun lea maiddái plánet, ollašuhttit, fuolahit ja burgit čájáhusaid ráhkadusaid. Museameašttir oassálastá čájáhusprošeavttaide huksehatplánema ja -teknihka áššedovdin. Bargguide gullet maiddái materiálačielggadeamit, skáhppomat, prototiippaid ráhkadeapmi ja vuollelágideaddjiovttasbargu ja lassin museadorvvolašvuhtii ja -teknihkkii laktáseaddji barggut ovttas vuogádatáššedovdiin.

 

Barggu dikšumis leat ovdun bargguid vuoruhandáiddut ja čuolmmačoavdindáiddut ja lassin buorit návccat gierdat streassa ja bargat iehčanassii. Mii atnit árvvus máŋggabealagis vásáhusa muorra- ja huksensuorggi spesiálahuksemis ja ovttasbargodáidduid. Mii leat sáme- ja suomagielat musea. Sámegiela máhttu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččojuvvojit ovdun. Ovdun gehččojuvvo maiddái eaŋgalasgiela máhttu, buorit diehtoteknihkalaš dáiddut (Office365, Excel) ja iešguđetlágan huksehatplánenprográmmaid hálddašeapmi.

 

Gelbbolašvuođagáibádussan lea uhcimusat huksensuorggi ámmátlaš vuođđodutkkus dahje sullasaš. Ovdun gehččojuvvo vásáhus museasuorggi dahje sullasaš spesiálasuorggi huksenbargguin ja huksenráhkadusaid ja -čuovggaid plánemis.

 

Bargui válljejuvvon olbmos gáibiduvvo gustojeaddji BE- dahje C-vuodjinkoarta.

 

Ohcamušat sáddejuvvojit šleađgapoasttain čujuhussii eija.ojanlatva@samimuseum.fi maŋimustá 26.11.2021 dmu 16 rádjái.

 

Lassigažaldagaide vástida vs. museahoavda Eija Ojanlatva tlf. 040 16767 145 eija.ojanlatva@samimuseum.fi.