Vitriinissä arkeologisia esineitä

Sääʹm-museo Siida oocc museojååʹđteei

Ooccmõõžžid da CV âlgg vuõltteed 3.5.2025 čiâss 15 räjja

Sääʹm-museo Siida oocc museojååʹđteei

Museojååʹđteei jååʹđat sääʹm-museo tuejjummuž, tääl, halltõõzz da personkååʹdd. Museojååʹđteei vaʹsttad sääʹm-museo strateeglaž da operatiivlaž jååʹđtummšest, museo tuejjummuž ooudâs viikkmõõžžâst, täälast da museo õhttsažkåʹddkõskkvuõđin di kõskkvuõđi hoiʹddjummšest sääʹmorganisaatioivuiʹm.

Tuâj ââʹntemõõlǥtõsân lie pââibuž õllškooultuʹtǩǩõs, sääʹmǩiõl silttõs, šiõǥǥ sääʹmkulttuur da kulttuurpirrõõzz da sääʹm-museo õhttsažtuâjjtuâjjlai tobddmõõžž, tuâjast čuäʹjtum jååʹđtemsilttõõzz da jååʹđtemǩiõččlâsttmõš di tuâjast riʹjttjeei čiŋlmõõvvmõš museo tuejjummša da tuâjaid.

Tuâjai hoiʹddjummšest taarbâž šiõǥǥ kõskkvuõtt-, vuârrvaikktem- da kommunikâʹsttemsilttõõzz di lääʹdd- da eŋgglõsǩiõli šiõǥǥ njäälmlaž da ǩeerjlaž silttõs.

Vueʹrddep museojååʹđteeʹjest visionäärlaž juurdčummuž, silttõõzz viikkâd ooudâs oođuum museo õhttsažtuâjast personkååʹddin da vaalmâšvuõđ meeraikõskksaž õhttsažtuõjju di tääl da halltõõzz proseeʹssi silttõõzz.

Tuâjj algg 5.6.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Paʹlǩǩummuš šâdd Sääʹm-museo paʹlǩǩeemsysteeʹm meärrõõzz mieʹldd. Oocci vuäitt uʹvdded paʹlǩǩeemtuäivvmõõžž. Tuâjast lij kutt määnpââʹj teʹsttpââʹjj. Museojååʹđteeʹjen tuejjeet jååʹđteeisuåppmõõžž.

Museojååʹđteei rekrytâsttmõõžž tuejjeet anonyymlaž rekrytâsttmõšân, mâʹst vääʹldet lokku jeäʹrben ämmatlaž silttõõzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž. Oocci âlgg čuäʹjted čiõlggsânji ooccmõõžžâst jeäʹrben ââʹntemõõlǥtõõzzâst listtum aaʹššid tõn diõtt go ooccid kååččat mainstâttmõʹšše täi teâđai vuâđald. Mainstâʹttemjoukk ǩiõttʼtââll ooccmõõžžid personteâđaitää (nõmm-, õhttvuõtt-teâtt-, ââʹǩǩ-, sooǥǥbieʹll dno.) Frijjnallšem ooccâmteeʹkstest âlgg väʹldded lokku tõn, što tõt lij rajjum anonyymlânji ij-ǥa ââʹn seʹst teâđaid, mõõk lie listtum ouddâl. Oummid vaʹlljeet mainstâttmõʹšše personteâđaitää. Tõn mâŋŋa rekrytâsttmõš mâânn ooudâs takainalla.

Ooccmõõžžid da CV âlgg vuõltteed 3.5.2025 čiâss 15 räjja liâdggpååʹštaddrõʹsse: rekry(at)samimuseum.fi.

Mainstâttmõõžž jäʹrjstet Sääʹm-museo Siidast 10.5.2023.

Lââʹssteâđ: Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Liisa Holmberg, tel. +47 9 303 6145, liisa(at)isfi.no

 

Oođuum da veeiduum Sääʹm-museo Siida lij väʹlddkååddlaž västtõsmuseo da lij sääʹmvuuʹdest vooudlaž västtõsmuseo kulttuurpirrõstuâjain. Sääʹm-museo tåimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida. Siida lij õhtt Pâʹjj-Lappi vääžnmõs turisttpaaiʹǩin. Museost vaʹsttad Sääʹm-museofondd da museost lie 16 põõšši tuâjjlõʹžžed da sesoŋkkääiʹj nuʹtt 30 tuâjjlõʹžžed. Sääʹm-museo vaʹsttad täin tååimain: norldõktuâjj, kulttuurpirrõstuâjj, čuäjtõs- da šõddmõštuejjummuš da vuʹvddtuejjummuš, äʹššneǩ-kääzzkõs, museokaupp, kaaupšem- da markkinâʹsttem di tääll-, halltõs-, personkåʹdd da jeeʹres tuärjjeemkääzzkõõzz.