Õhttsallaš sijddjååttmõš sääʹmvuuʹdin

16.3.—7.4.2022

Norldõkmaacctõõzz, ođđ norldõkjuâǥǥaz, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem õhttsallaš norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tiõrvpueʹttem tobdsted oummid da paaiʹǩid vuäʹmm snimldõõǥǥin, tobdstõõttâd norldõk-kaauʹnid da mainsted vueiʹtlvaid tuäivaid õhttsõʹžže norldõktuõjju.

Sääʹm-muʹzei Siida da SámiSoster ry jäʹrjste õhttsallaž sijddjååttmõõžž 16.3.–7.4.2022 sääʹmvuuʹdin tän jäʹrjstõõzzâst: Vuõccu, Čeʹvetjäuʹrr, Hetta, Karesuvanto, Njeäʹllem  da Uccjokk .  Mõõnni čõõuč prääzkjõõʹstim sääʹmmnorldõõǥǥ domoi maacctõõzz. Norldõkmaacctõõzz,ođđ norldõkjuâǥǥas, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tääzz kollʼjeen sij haaʹlee kuullâd õhttõõzz vuäinnmõõžžid pueʹttiääiʹj norldõktuâjast.

Õhttsallaž sijddjååttmõõžž mieʹrren lij kuvddled õhttõõzz tuäivaid da taarbid kollʼjeen puõʹttiääiʹj õhttsallša tuõjju, čuäjtõõllâd Sääʹm-muʹzei Siida tåimmʼmõõžž de mainsted Sääʹm- muʹzei da Luâttkõõskõs Siida veeideem da vuâđđpuârõõzz taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Noorõõttmõõžžin čuäʹjte karttčuäjtõõzzân vuäʹmm snimldõõǥǥid, koid tuäivvap naroodâst vieʹǩǩ pottjeeʹjid tobdstõk- da päiʹǩǩteâđaid. Lââʹssen mieʹldd liâ måtam päiʹǩǩ-kåʹddpuõttla kääuʹn sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥin. Oođuum Siida ääʹvee 1.6.2022.

Vuõccust, Hettast, Karesuvaantast, Njeäʹllmest da Uccjooǥǥâst âʹnne SámiSoster ââʹǩǩoummi äʹrtteltåimmʼmõõžž äʹššõhttvuõđâst peiʹvvnoorõõttmõõžž.

Jeäʹǩǩesnoorõõttmõõžž äʹlǧǧe č 17.00 da pääiʹǩ âʹlnn lij kååʹfftaʹrjjummuš. Vuässõõttmõš lij dääram. Tuäivtep pukid pakksânji tiõrvpueʹttem!

Noorõõttmõõžž

Se 16.3. č 17 Vuõccu,  Vuõccu škooul

Ne 17.3. č 17 Čeʹvetjäuʹrr , Čeʹvetjääuʹr škooul

Vu 21.3. č 17 Hetta, Luovatupa

Mâ 22.3. č 17 Karesuvanto, Karesuvanto škooul

Se 6.4. č 10 Njeäʹllem, Njeäʹllem Kerhopõrtt (pâi peiʹvvnoorõõttmõš)

Ne 7.4. č 17 Uccjokk, Uccjokknjääʹlm škooul

Kartt: Sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥ

Lââʹssteâđaid

Narodtuâjjvaʹstteei Pia Nikula, Sääʹm-muʹzei Siida, pia.nikula(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 621 2663

Muʹzeipedagoog Milla Pulska, Sääʹm-muʹzei Siida, milla.pulska(at)samimuseum.fi, teʹl.0406721181