Siida čuäjtõõzz

Čuäjtõssân mušttle sääʹmkulttuurâst da tââʹvmõs Lappi luâđast.

Luâttkõõskõõzz da Sääʹm-muʹzei õhttsaž põõšši čuäjtõõzzid tiuddee vaajtõõvi čuäjtõõzz. Sääʹm-muʹzei vaajtõõvi čuäjtõõzzin vuäitak tobdstõõttâd tääʹrǩben sääʹmkulttuur jeeʹres jiiʹjjesnallšemvuõđid, sääʹm čeäʹppõʹsse da ǩiõtt-tuâjaid. Luâttkõõskõõzz vaajtõõvi čuäjtõõzzin tââʹv luâđ määŋghämmsažvuõtt ävvan tuu ouʹdde luâttsuõjjlummuž da pirrõs-šõddummuž vueiʹnnemkuuʹlmin.

Põõšši čuäjtõõzz

Vuâđđčuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Vuâđđčuäjtõs

Vuâđđčuäjtõõzzsteen sääʹmkulttuur da tââʹv luâtt čõnnâʹtte õʹhtte õhttân čuäjtõsobbvuõttân, kååʹtt taʹrjjad jeäʹlstõõzz da visuaalʼlaž ǩiõččlâsttmõõžž lââʹssen jiânnai teâđ. Vuâđđčuäjtõõzz lie puuʹtʼtam Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs õhttsažtuâjast.

Looǥǥ lââʹzz
Ålggmuʹzei čuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Ålggmuʹzei čuäjtõs

Mij ålggmuʹzeeʹjest lij jiânnai mâiʹd ǩiõččâd. Nuʹtt 800 mettar kokksaž čâustõknallšem pälggsest kaaunak nuʹtt vittlo raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemjurddi meâldlânji. Pääiʹǩ mušttle Lääʹddjânnam kooum sääʹmkulttuur kulttuurääʹrbest, raajjâmääʹrbest da jieʹllemvuõʹjjin.

Looǥǥ lââʹzz
Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Sääʹm-muʹzeist lij ǩieʹzzi kõʹllʼjempäiʹǩǩ še nuõrttsääʹm kulttuur kõõskõõzzâst Čeʹvetjääuʹrest, koʹst lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt. Äʹrbbvuõttpõõrtâst da tõn ǩeʹddmääʹrǩest åårrai ålggmuʹzeeʹjest mušttlep nuõrttsaaʹmi historiast da čuäʹjtep jälstem- da raajjâmvuõʹjjid kueʹhtten jeeʹres äiʹǧǧpââʹjest. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrtâst lij uʹcc muʹzeikaupp še.

Looǥǥ lââʹzz

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Albma olbmot - Õumm oummu

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Albma olbmot – Õumm oummu

23.6.2020 - 30.4.2021

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Looǥǥ lââʹzz

Neʹttčuäjtõõzz

anaras

Neʹttčuäjtõõzz

Anarâš – Aanarsäʹmmla

Seiddõs mušttal aanarsäʹmmlai historiast da kulttuurâst. Veiddsõs teâttpaʹǩeʹtt lij õhttsažpuuʹtʼtõs Anarâškielâ servin (Aanarsääʹmǩiõl õhttõõzzin). Seiddõs aanarsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu čuäjtõʹsse
kolttaelamaa

Neʹttčuäjtõõzz

Sääʹmjieʹllem – Nuõrttsäʹmmla

Seiddõs mušttal nuõrttsäʹmmlai historiast da nääʹllkulttuurâst nuõrttsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu čuäjtõʹsse
vainonputki-big-500x500

Neʹttčuäjtõõzz

Eatnanšaddu

Eatnanšaddu-seiddõõzzâst čuäʹjtõõlât säʹmmlai ââʹnnem luâttšââddid, tõi šõddâmpirrõõzz da ââʹnnemnaaʹlid. Šâddteâttnorldõʹǩǩe lie ruõkkum nuʹtt 50 luâttšââdd teâđ.

Sirddu čuäjtõʹsse