Siida čuäjtõõzz

Põõšši čuäjtõõzz

Ålggmuʹzei čuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Ålggmuʹzei čuäjtõs

Mij ålggmuʹzeeʹjest lij jiânnai mâiʹd ǩiõččâd. Nuʹtt 800 mettar kokksaž čâustõknallšem pälggsest kaaunak nuʹtt vittlo raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemjurddi meâldlânji. Pääiʹǩ mušttle Lääʹddjânnam kooum sääʹmkulttuur kulttuurääʹrbest, raajjâmääʹrbest da jieʹllemvuõʹjjin.

Looǥǥ lââʹzz
Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Sääʹm-museost lij ǩieʹzzi kõʹllʼjempäiʹǩǩ še nuõrttsääʹm kulttuur kõõskõõzzâst Čeʹvetjääuʹrest, koʹst lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt. Äʹrbbvuõttpõõrtâst da tõn ǩeʹddmääʹrǩest åårrai ålggmuʹzeeʹjest mušttlep nuõrttsaaʹmi historiast da čuäʹjtep jälstem- da raajjâmvuõʹjjid kueʹhtten jeeʹres äiʹǧǧpââʹjest. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrtâst lij uʹcc muʹzeikaupp še.

Looǥǥ lââʹzz

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Tääiʹben piâzzak tobddõõttâd čuâjtõõzzid koid lie leämmaš Siidast ääiʹjab.

Looǥǥ lââʹzz

Neʹttčuäjtõõzz

anaras

Neʹttčuäjtõõzz

Anarâš – Aanarsäʹmmla

Seiddõs mušttal aanarsäʹmmlai historiast da kulttuurâst. Veiddsõs teâttpaʹǩeʹtt lij õhttsažpuuʹtʼtõs Anarâškielâ servin (Aanarsääʹmǩiõl õhttõõzzin). Seiddõs aanarsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu čuäjtõʹsse
kolttaelamaa

Neʹttčuäjtõõzz

Sääʹmjieʹllem – Nuõrttsäʹmmla

Seiddõs mušttal nuõrttsäʹmmlai historiast da nääʹllkulttuurâst nuõrttsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu čuäjtõʹsse
vainonputki-big-500x500

Neʹttčuäjtõõzz

Eatnanšaddu

Eatnanšaddu-seiddõõzzâst čuäʹjtõõlât säʹmmlai ââʹnnem luâttšââddid, tõi šõddâmpirrõõzz da ââʹnnemnaaʹlid. Šâddteâttnorldõʹǩǩe lie ruõkkum nuʹtt 50 luâttšââdd teâđ.

Sirddu čuäjtõʹsse