Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij õhtt Tâʹvv-Lappi miõllsummuz kõʹllʼjempaaiʹǩin

Aanar sääʹm-muʹzei alttii tuåimmjummšes juʹn 1960-lååǥǥast ålggmuʹzeeʹjen. Juurd modeern muʹzeituåimmjummuž õõlǥtõõzzid tiuddeei raajõõzz raajjma šõõddi 1980-lååǥǥ aalǥâst. Meäʹcchalltõs peäʹlstes leäi älggam plaaneed luâttkõõskõõzz Lemmenjoʹǩǩe. Sääʹm-muʹzeituâjj-joouk vuâđđeeš 1987, da tõt raaji vuâđđeemplaan Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõõzz õhttsaž raajjâmhaʹŋǩǩõʹsse. Juhani Pallasmaa plaanääm Siida-raajõs valmštõõvi eeʹjj 1997, da ǩiõččjid tõt ääʹvii uusees njuhččmannust 1998.

Siida vuâđđčuäjtõs še lij Sääʹm-muʹzei da Meäʹcchalltõs õhttsažtuâj puåđõs. Tõʹst sääʹmkulttuur da tââʹv Lappi luâtt čõnnâʹtte õʹhtte oʹdinaknallšem vueʹjjest. Vuâđđčuäjtõssâm lij tuåimmjam ouddkarttân määŋgid tõn mâŋŋa valmštõõvvâm čuäjtõõzzid nuʹtt siiskõõzz rajjâz ko teeknlaž čåuddmõõžži peäʹlest.

Siida-raajõõzzâst lie Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõõzz lââʹssen Siida Shop, poorrâmpäiʹǩǩ Sarrit da Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstummuš. Ânnʼjõžääiʹj leäʹp õhtt Pâʹjj-Lappi miõllsummuz kõʹllʼjempaaiʹǩin. Eeʹjj 2018 mij åʹrnn kõʹllʼje 117 079 ooumžed: čuäjtõs- da šõddmõškueʹss, Meäʹcchalltõs luâđastjååʹttemvuäʹpstummuž da Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstummuž di Siida Shop da poorrâmpäiʹǩǩ Sarrit äʹššneeʹǩǩ.