Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Ǩiõčč-tâma vaajtõõvi čuäjtõõzzi tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Albma olbmot - Õumm oummu

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Albma olbmot – Õumm oummu

23.6.2020 - 30.4.2021

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Looǥǥ lââʹzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Tääiʹben piâzzak tobddõõttâd čuâjtõõzzid koid lie leämmaš Siidast ääiʹjab.

Looǥǥ lââʹzz