Luâttkõõskõs Siida pääiʹǩ Pâʹjj-Lappi luâttjeäʹlstõõzzi årra

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Siida Pâʹjj-Lappi luâđ da sääʹmkulttuur čuäʹjteei vuâđđčuäjtõõzz lie Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõõzz õhttsažtuâj. Lââʹssen meeʹst vuäǯǯ Meäʹcchalltõs määŋgpeällsaž kääzzkõõzzid Meäʹcchalltõs määŋgpeällsaž kääzzkõõzzid da teâđ vuuʹd maatkčemkääzzkõõzzin.
Jeeʹres Pâʹjj-Lappi vuuʹdest kääzzkõõʹsti Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkâʹsttempääiʹǩ lie Âʹvvel kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ da Suâlčiõʹlj kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ Kiehinen.

Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkõs Siidast:
Teʹl. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Luontoon.fi