Teâđtõõzz

Ǩiõčč-tâma puk teâđtõõzzid lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teâđtõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž teâđtõõzzid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Sääʹm-muʹzei da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida oođeemnallšem takaičuäjtõõzz arkktehtplaaneeʹjen lij vaʹlljuum täävvai Harri Koskinen. Ânnʼjõž čuäjtõs oođeet Siida veeideem da vuâđđteevvam õhttvuõđâst. Ođđ čuäjtõs valmštââvv njuhččmannust 2022.

Looǥǥ lââʹzz

Leader Pohjoisin Lappi ry lij ouddam Sääʹm-muʹzei Siida teäggtõõzz Põrtt, äiʹtt, puʹvrr –nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõtt -haʹŋǩǩõõzz vääras. Haʹŋǩǩõs kooll nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõʹtte da haʹŋǩǩõõzz čõõđtemnalla Sääʹm-muʹzei Siida lij mieʹldd nuõrttsäʹmmlai aazztem 70-eeʹjj prääʹznǩest. Põrtt, äiʹtt, puʹvrr -haʹŋǩǩõs taʹrjjad määŋgnallšem vueʹjjid raajjâd da mättjed õõutsââʹjest nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõđ pirr. Nuõrttsäʹmmla jälste peâđǥai veiddsõs Aanar kååʹddest. Tõn diõtt leäʹp tuʹmmjam, što mäʹhssep mäʹtǩǩkuulid tõid, kook puäʹtte mieʹldd tän tuåimmjummša.

Looǥǥ lââʹzz