Âsttjemvuõttčiõlǥtõs

Puäʹđ tiõrvân, tät lij organisaatio Siida Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõõzz âsttjemvuõttčiõlǥtõs

Tät âsttjemvuõttčiõlǥtõs kuõskat kääzzkõõzz www.siida.fi da lij rajjum / peeiʹvtum 12.10.2020. Kääzzkõõzz kuõskat lääʹǩǩ digitaalʼlaž kääzzkõõzzi taʹrjjummšest, koʹst õõlǥtet, što õõlmâs neʹttkääzzkõõzz âʹlǧǧe leeʹd âsttjemnalla.

Leäʹp ärvvtõõllâm kääzzkõõzz âsttjemvuõđ jiõčč

Digikääzzkõõzz âsttjemvuõđ sââʹjj

Teâudd âsttjemvuõttõõlǥtõõzzid vuäzzai

Ij âsttjum siiskõs

3. Neʹttseiddõs ij leäkku võl pukin vueʹzzin õõlǥtõõzzi meâldlaž

4. Ij kullu lääʹjjšiõttummuž pirrsa

  • õõʹni leʹbe jeeʹres åålǥpeällsaž tuåimmjeei kääzzkõõzzâst õlmstâttam siiskõõzz, kook jie leäkku kääzzkõõzztaʹrjjeei jiijjâs puuʹtʼtam, teäggtam leʹbe vuåppâm
  • neʹttsiiskõʹsse, kååʹtt lij arkivõsttum ouddâl 23.9.2019
  • video- leʹbe jiõnnruõkkummšid, kook lie õlmstõttum ouddâl 23.9.2020

Neʹttseeidain da sosiaalʼlaž media kanaalin lij ouddâl 23.9.2020 õlmstõttum leʹbe arkivõsttum siiskõs, kååʹtt ij leäkku âsttjemnalla.

Hoʹhssjiǩ-a âsttejmvuõttvääʹn mij digikääzzkõõzzâst? Mušttâl tõn miʹjjid da põrggâp pueʹrmõõzz mieʹldd teevvad vääʹn

Neʹttpooʹštin

siida@samimuseum.fi

Vuåppâmveʹrǧǧneǩ

Jõs hoʹhssjak seiddõõzzâst âsttjemvuõttvaiggâdvuõđid, uuʹd vuõššân maacctõõzz miʹjjid leʹbe seiddõõzz âʹlnnõõʹnnʼjid. Vaʹsttummšest vuäitt mõõnnâd 14 peiʹvved. Jõs jiõk leäkku toođvaž vaʹsttõʹsse, koon leäk vuäǯǯam, leʹbe jiõk vuäǯǯ vaʹsttõõzz ni vooʹps kueiʹt neäʹttel ääiʹj seʹst, vuäitak tueʹjjeed iʹlmmtõõzz Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldšemkonttra Ävvan ođđ ikkna. Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldšemkonttâr seeidain mušttlet tääʹrǩeld, mäʹhtt iʹlmmtõõzz vuäitt tueʹjjeed da mäʹhtt ääʹšš ǩiõttʼtõõlât.

Vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩ õhttvuõtt-teâđ

Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldšemkoontâr
Âsttjemvuõđ vuåppmõõžž juâǥǥas
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
teʹlfon-nââmar kuʹvddlõs 0295 016 000