Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida ođđan

Eeʹjjest 1998 äävuum Siida-põrtt vuâđđteevat da veeideet 2020 – 2022. Veeidõsvueʹzzid sâjjdâʹtte Sääʹm-museo norldõksââʹj di restrantt. Sääʹm-museo da luâttkõõskõõzz õhttsaž takaičuäjtõs oođeet. Kääzzkâʹsttep vuâđđteevvam- da čuäjtõsoođummuš ääʹjj (Čårstõkkân vueʹssmään 2021, kuäʹss Siida lij kättum). Ääʹveep vuâđđtivvum da veeiduum Siida di ođđ čuäjtõõzz ǩieʹssmannust 2022.

Siida lij Aanrest, da toʹben tuåimmje Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida di Restrantt Sarrit.
Sääʹm-museo Siida tuåimmjummust vaʹsttad Sää´m-muʹzeifondd. Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida kooll Meäʹcchalltõõzz väʹlddkååddlaž luâttkõõskõs-säiʹmmõʹsse.

 

Siida ođsmââvv pdf

Teâđtõõzz

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõõzz Siida prääzkjet 1.6.2022

Teâđtõs

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõõzz Siida prääzkjet 1.6.2022

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi Luâttkõõskõs Siida Enâmeh láá mii párnááh” – Jânnam lie mij päärna -čuäjtõõzz ääʹveemšõddmõš serdd ǩieʹssmannu aʹlǧǧe.

Looǥǥ lââʹzz
Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Teâđtõs

Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida veeidõshaʹŋǩǩõs lij puuttâm da vuâđđpueʹrõs älgg. Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs peâltet da uuʹdet sââj ođđ čuäjtõʹsse, koʹst kulttuur da luâtt õhttâʹvve õhttân obbvuõttân.

Looǥǥ lââʹzz
Aanar Siida kâskka veiddsõs muʹttemtuâjai

Teâđtõs

Aanar Siida kâskka veiddsõs muʹttemtuâjai

Aanar ceerkavsiidâst sääʹm-muʹzei da Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõs Siida lij kâskka jõnn muttsi. Raajâlm veeideemtuâj lie alttuum da ǩeâđđa 2021 äʹlǧǧe ânnʼjõž raajâlmvueʹzz vuâđđpueʹreemtuâj. Veeidummuž da vuâđđpueʹrummuž õhttvuõđâst ođsmââʹttet še Sääʹm-muʹzeei da Luâttkõõskõõzz õhttsaž väʹlddčuäjtõõzz. Ååʹn leät veeideʹmmen Siida-raajâlm, kååʹtt lij kääzzkâsttam Aanrest pâʹjjel 20 eeʹǩǩed Sääʹm-muʹzeei, Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõõzz da Siida poorrâmpääiʹǩ. Ânnʼjõž väʹlddraajâlm õhttvuõʹtte raajât Sääʹm-muʹzeeja ânnʼjõžäiggsaž norldõksõõʹjid, koid čäʹǩǩe še...

Looǥǥ lââʹzz
Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Teâđtõs

Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Sääʹm-muʹzei da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida oođeemnallšem takaičuäjtõõzz arkktehtplaaneeʹjen lij vaʹlljuum täävvai Harri Koskinen. Ânnʼjõž čuäjtõs oođeet Siida veeideem da vuâđđteevvam õhttvuõđâst. Ođđ čuäjtõs valmštââvv njuhččmannust 2022.

Looǥǥ lââʹzz