Meersažpeeiʹv programm Siidast

Vuõssaarǥ 6.2.2023 čiâss 9-17

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siidast da Sarrit restraantâst prääzkjet måtam eeʹjj kõõut mâŋŋa saaʹmi meersažpeeiʹv vuõssaarǥ 6.3.2023. Prääʹzniǩpeeiʹv meeʹst Siidast lie äävai uus da čuäjtõõzz lie määustem čiâss 9–17. Meersažpeeiʹv âʹte ääʹveep õõut čiâss ääiʹjab go takainalla.

Čiâss 9.15 Liipp kaggmõš, Siida ouddšeelljast

Čiâss 10–11.30 Finna prääʹzniǩeeʹjj ääʹvummuš da teâttkâskk Finna-ooccâmkääzzkõõzz âânnmõõžžâst, Siida auditoriost, pukid äävai

Finna prääʹzniǩeeʹjj altteet õlmmeeʹl Finnast Sääʹm-museo Siida norldõõǥǥ sääʹmmpihttsid.
Seämmast uʹvdded vuäʹppõõzzid Finna.fi-ooccâmkääzzkõõzz âânnmõʹšše. Puäʹđ tiõrvân digitaalʼlaž mätkka tobdstõõttâd sääʹmmpihttsid!

Čiâss 15–16.30 čeäppõsneeʹǩǩ Outi Pieski čuäjtõõzz ääʹveemšõddmõš

Ládjogahpira rematriašuvdna—Máhccat eatni lusa

Rematriation of a Ládjogahpir—Return to Máttaráhkká

Ládjogahpir lakin rematriaatio—paluu äidin luo

Ládjogahpir rematriaatio—mäccmõš jieʹnn luzz

Sarrit restraantâst meersažpeeiʹv käkk-kååʹff 8€

https://siida.fi/saamkioll/teadtos/saa%ca%b9mi-meersazpei%ca%b9vv-kuasttai-kollai-da-njadd-siidast/