Ålggmuʹzei čuäjtõs

Mij ålggmuʹzeeʹjest lij jiânnai mâiʹd ǩiõččâd. Nuʹtt 800 mettar kokksaž čâustõknallšem pälggsest kaaunak nuʹtt vittlo raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemjurddi meâldlânji. Pääiʹǩ mušttle Lääʹddjânnam kooum sääʹmkulttuur kulttuurääʹrbest, raajjâmääʹrbest da jieʹllemvuõʹjjin.

Vuʹvdd lij tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka rääuhtum. Toʹben vuäǯǯ jååʹtted pâi mieʹrǩǩuum, kattum pälggsest.
Looǥǥ lââʹzz ålggmuʹzeeʹjest da tõn čuäjtõõzzâst.

Äävaiåårramääiʹj

Ålggmuʹzei lij äävai muʹzei äävaiåårramääiʹji mieʹldd.
Jõs kõʹllʼjak  Ålggmuʹzeeʹjest tälvva, kannat väʹldded lokku åårrmõõžžid teâvõõttmest še. Viiŋkid täʹlvvteâvõõttma kaaunak VisitFinland neʹttseeidain.

Mobiilvuäʹpstõs

Leäʹp plaanääm mobiilvuäʹpstõõzz tiuddeed Ålggmuʹzei vuâđđvuäʹpstõõzzid. Mobiilvuäʹpstõs âânn seʹst teâđ ålggmuʹzei historiast da tõn jeeʹres paaiʹǩin. Mobiilvuäʹpstõõzz arkiivsnimldõõǥǥ, video da jiõntõõzz jeällte 12 älggmuʹzei paaiʹǩid. Leäʹp mieʹrǩǩääm paaiʹǩid kõõlbivuiʹm, koin käunnʼje QR-koodd tõn pääiʹǩ materiaaʹle.
Vuäʹpstõs lij vuäǯǯamnalla tâʹvvsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle. Tobdstõõđ ålggmuʹzei mobiilvuäʹpstõʹsse.