Pueʹtted tiõrvân Siidaaʹje!

Leäʹp äävai

Täʹlvvpââʹjest

1.1. – 30.4.2021
vu – su 10 – 17 (pâ kättum)

Hoʹhsse: Siida lij kattum serddmõõžž diõtt 1.-31.5.2021.
Vueʹssmannust 2021 muʹzeinorldõõǥǥ ja restrantt seʹrdde ođđ pääiʹǩid da ääʹššneǩ-kääzzkõs serdd kõskkäiggsaž pääiʹǩid.

Ǩieʹsspââʹjest 2021:
1.6. – 30.9.2021
č 9 – 17 juõʹǩǩ peeiʹv

Täʹlvvpââʹjest 2021-2022:
1.10.2021 – 31.3.2022
vu – su 10 – 16 (pâ kättum)

Čoʹrstõõǥǥ äävaiåårramaaiʹjid:

Leäʹp äävai še 1.1. da eʹjjpeeiʹvi ääiʹj (peʹce pâ 4.4.2021).

Rosttovkäänʼnen, 24.12.2021 č 10 – 14
Rosttovpeiʹvven, 25.12.2021 č 12 – 16

Lippkaaupšummuš poott peäʹl čiâss ouʹddelgo Siida mâânn ǩidd.

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Âânn staankõõsk 2 m jeeʹres kueʹssid da tuâjjlažkådda.

Âânn ǩiõtt-toiddi, ǥu puäđak sizz Siidaaʹje.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Koossâm poodd leʹbe kâʹšnntõõllâm poodd suõjjâd järrsid ââʹneeʹl jiijjad njääʹlm da njuuʹn ooudâst põʹmmainozvaireeʹppiǩ leʹbe kõõnjârtaibbâz.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.

Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!

Siâzztõõllâp sueʹjjmaask ââʹnnmõõzz, ǥu kõʹllʼjak Siida.
Jääʹǩǩtep Lappi puõccihåiddamvuuʹd raʹvvjõõzz ââʹnned sueʹjjmaaʹsk õlmmsid pääiʹǩin.
www.koronaturvallinenlappi.fi

Noorrâp äʹššniiǩǩi teʹlfon-nââmrid da addrõõzzid, što vueiʹttep väʹldded õhttvuõʹđ, jõs kueʹssen lij leämmaš korona-positiivlaž äʹššneǩ.
Teâđai ouddam lij pääkktem.
Teâđaid ruõʹǩǩeš 14 suutki da tõn mâŋŋa hiâvteš.

Sizzpiâssâmliipp

Siida sizzpiâssâmliippin da eeʹǩǩ-koortin peäss Siida čuäjtõõzzid da ålggmuʹzeeja. Spesiaalšõddmõõžži sizzpiâssâmliippi hõõʹddid iʹlmmtep šõddmõšteâđai õhttvuõđâst.

Vuõrâsoummu                               10€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                 8€
Päärna 0–6-ekksa                         0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa            5€
Piârlipp                                            20€  (2 vuõrâsoummu + piârri vuâlla 18-ekksa päärna)
Eeʹǩǩ-kortt                                       vuõrâsoummu 20€ / päärna 10€
Muʹzeikortt                                      72€  (vuäʹmm koort oođummuš 68€)

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm

 

Ouddõõzz da vueʹlõõzz

*Vueʹluum sizzpiâssâm-mähss kuâskk mättʼtõõđjid, reâuǥteʹmes oummid, jeältõkniiʹǩǩid, pâʹjjel 65-ekksaid, prizoovniiʹǩǩid da siviilkääzzkõõzz spraavjid (čuäʹjteeʹl ouddõʹsse vuõiggâdvuõđ uvddi koort) di pâʹjjel 10 oummu jooukid, jõs obb joouk määuʹset õhttân vuâra.

Kulttuurlipp, Virikelipp da TYKY-lipp ââʹnte sizzpiâssâmliippi da eeʹǩǩ-koorti mäʹhssemneävvan.

Mannerheeim päärnaisuõjjlemleett (MLL) vuäzzlažkoortin 10 % vueʹlõs vuõrâsoummu da škooulneeʹǩǩ sizzpiâssâmliippin di piârliippâst. Vuäzzlažkortt âlgg čuäʹjted liipp vueʹsteeʹn.


Siida eeʹǩǩ-korttouddõõzz

Eeʹǩǩ-korttâm lij viõǥǥâst eeʹjj vuäʹsttempeeiʹvest. Eeʹǩǩ-koortin vuäitak kõʹllʼjed čuäjtõõzzineen håʹt juõʹǩǩ peeiʹv. Siida eeʹǩǩ-koortin piâzzak Ruäʹvnjaarǥ Arktikuuʹme da Oulu Teâttjânnma še. Vuâsttvuârlânji  piâzzak Siidaaʹje Teâttjânnam da Arktikuum eeʹǩǩ-koortin še.


Muʹzeikorttouddõõzz

Muʹzeikortt lij läʹddlaž muʹzeeʹji õhttsažlipp, kååʹtt lij viõǥǥâst eeʹjj vuõssmõs ââʹnnempeeiʹvest. 72 euʹrred mäʹhssi persoonlaž Muʹzeikoortin piâzzak 300 muʹzeeja jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam.

 

Aurora Aanaar

Ânnʼjõž vueʹjjest jeäʹp čuäʹjet Aurora Aanaar -čuäjtõõzz kuuskõõzzin.

Aurora Aanaar lij čuäjtõs kuuskõõzzin da tõt nårrai luâttsnimldõõǥǥi Martti Rikkonen snimldõõǥǥid da “realtime” videoid. Čuäjtõs pohtt Sääʹmjânnma täʹlvvââʹlm da tõn eeuʹnid ǩiiččeei ouʹdde voʹsttjummšen. Puk snimldõõǥǥ lie sniimmâm Aanrest leʹbe Uccjooǥǥâst. Sääʹm-musikkneǩ  Niillas Holmberg lij raajjâm tuâǥǥažmusiikk õõutveäkka Stefan Kvarnströmin.

Tâʹvv – Lappi luâttkõõskõs Siida lij puuʹtʼtam kuuskõsčuäjtõõzz.

Cõõǥteʹmesvuõtt

Taʹrjjeep veäʹǩǩteeja määuʹsteʹmes sizzpiâssâm. Vuäʹppes-, kooll-, hypo- da veäʹǩǩteeipiânnai lie pâi tiõrv pueʹttem Siidaaʹje da ålggmuʹzeeja. Ålggmuʹzeejâm vuäitt muõttiteʹmes äigga jååʹtted pirr sõrgg obbnes päärnažvaaunin da kååʹlez-stuuʹlin. Meeʹst lij laiʹnnʼjemnalla õhtt kååʹlez-stuuʹl da päärnažvaaun.

Siida čuäjtõs-sââʹj lie nuuʹbb riâddâst, ij-ǥa raajõõzzâst leäkku hiss. Nuʹbb rieʹdde lij kurgglummuš, koon mieʹldd peäss jååʹtted kååʹlez-stuuʹlin da päärnažvaaunin. Vaajtõõvvi čuäjtõõzz lie uusi tueʹǩǩen. Siidast ij leäkku induktioveuʹll.

Siida õhttsaž čuäjtõõzzin kõskksaž vueʹss lie Sääʹm-muʹzeei oʹdinaknallšem muʹzeikääuʹn, kooi pueʹrmõs vueiʹtlvaž seillmõš lij miʹjjid sääʹm kulttuurääʹrb seillteeʹjen samai vääžnai. Trooʹcǩi mieʹldd čuäjtõs-sõõʹjid vuäiʹtte jåttjõõvvâd põõl, sääus da pillšõõvviteeuʹr da tõn diõtt čuäjtõʹsse ij vueiʹt tobdstõõttâd trooʹcǩivuiʹm.

Sääʹm-muʹzei ålggmuʹzei raajõõzz da arkeolooglaž kulttuuräʹrbb tuejjee oʹdinakai säʹmmlai dommvuuʹd aazztõõzz pirr mainsteei obbvuõđ. Vuʹvdd lij rääuhtum tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka. Haaʹleep staanâd raajõõzzi da tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi seillmõõžž, mõõn diõtt ålggmuʹzeeʹjest ij vueiʹt kõʹllʼjed trooʹcǩivuiʹm.

 

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹrest lij äävai ǩieʹsspââʹjest 1.7. – 29.8.2020 mâ – su č 10-16. Hoʹhsse ǩieʹssääiʹj čoʹrstõk- äävaiåårramäiʹǧǧ. Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps