Pueʹtted tiõrvân Siidaaʹje!

Leäʹp äävai

Ǩieʹsspââʹjest 2023:
1.6. – 30.9.2023
č 9 – 18 juõʹǩǩ peeiʹv

Täʹlvvpââʹjest 2023 – 2024:
1.10.2023 – 31.5.2024
vu – su 10 – 17 (pâ kättum)

 


Čoʹrstõõǥǥ äävaiåårramaaiʹjid:

Siida lij ǩidd huâllamkõõut diõtt juõʹǩǩ eeʹjj kålggmannu da skamm-mannu vaajtõõzzâst da vueʹssmannu aalǥâst. Puõʹtti huâllamkõõut lie:
vu-vä 30.10.-3.11.2023
vu-vä 6.-10.5.2024
vu-vä 28.10.-1.11.2024

Rosttovkäänan, su 24.12.2022 č 10 – 14
Rosttovpeeiʹv, pâ 25.12.2022 kättum
Teäppanpeeiʹv, vu 26.12.2022 č 10 – 17

Leäʹp äävai še eʹjjpeeiʹvi ääiʹj (peʹce pâ 31.3.2024).

 

Lippkaaupšummuš poott 45 min ouʹddelgo Siida mâânn ǩidd.

 

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Âânn staankõõsk 2 m jeeʹres kueʹssid da tuâjjlažkådda.

Âânn ǩiõtt-toiddi, ǥu puäđak sizz Siidaaʹje.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Koossâm poodd leʹbe kâʹšnntõõllâm poodd suõjjâd järrsid ââʹneeʹl jiijjad njääʹlm da njuuʹn ooudâst põʹmmainozvaireeʹppiǩ leʹbe kõõnjârtaibbâz.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.

Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!

 

Sizzpiâssâmliipp 1.6.2022-

Vuõrâsoummu                                15€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                 13€
Päärna 0–6-ekksa                          0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa             7€
Piârlipp                                             30€  (2 vuõrâsoummu + piârri vuâlla 18-ekksa päärna)
Eeʹǩǩ-kortt                                   vuõrâsoummu 30€ / päärna 14€

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm


Ouddõõzz da vueʹlõõzz

*Vueʹluum sizzpiâssâm-mähss kuâskk mättʼtõõđjid, reâuǥteʹmes oummid, jeältõkniiʹǩǩid, pâʹjjel 65-ekksaid, prizoovniiʹǩǩid da siviilkääzzkõõzz spraavjid (čuäʹjteeʹl ouddõʹsse vuõiggâdvuõđ uvddi koort) di pâʹjjel 10 oummu jooukid, jõs obb joouk määuʹset õhttân vuâra.

Kulttuurlipp, Virikelipp da TYKY-lipp ââʹnte sizzpiâssâmliippi da eeʹǩǩ-koorti mäʹhssemneävvan.

Mannerheeim päärnaisuõjjlemleett (MLL) vuäzzlažkoortin 10 % vueʹlõs vuõrâsoummu da škooulneeʹǩǩ sizzpiâssâmliippin di piârliippâst. Vuäzzlažkortt âlgg čuäʹjted liipp vueʹsteeʹn.


Siida eeʹǩǩ-korttouddõõzz

Eeʹǩǩ-korttâm lij viõǥǥâst 31.3.2022 räjja. Eeʹǩǩ-koortin vuäitak kõʹllʼjed čuäjtõõzzineen håʹt juõʹǩǩ peeiʹv. Siida eeʹǩǩ-koortin piâzzak Ruäʹvnjaarǥ Arktikuuʹme da Oulu Teâttjânnma še. Vuâsttvuârlânji  piâzzak Siidaaʹje Teâttjânnam da Arktikuum eeʹǩǩ-koortin še.


Muʹzeikorttouddõõzz

Muʹzeikortt lij läʹddlaž muʹzeeʹji õhttsažlipp, kååʹtt lij viõǥǥâst eeʹjj vuõssmõs ââʹnnempeeiʹvest. 76 euʹrred mäʹhssi persoonlaž Muʹzeikoortin piâzzak 300 muʹzeeja jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam.

Cõõǥteʹmesvuõtt

Taʹrjjeep veäʹǩǩteeja määuʹsteʹmes sizzpiâssâm. Vuäʹppes-, kooll-, hypo- da veäʹǩǩteeipiânnai lie pâi tiõrv pueʹttem ålggmuʹzeeja.

Siida vuâđđpueʹreem poddân 1.6.2021-31.5.2022, čuäʹjtemtaʹrjjõs lij voops ålggmuʹzeeʹjest. Ålggmuʹzei päiʹǩǩ iʹlla cõõggteʹmes kueʹssjem sââʹjj. Restrantt Sarrit, ääʹššlažkääzzkõspääiʹǩ Siida Shop de mäʹtǩǩeemvuäʹpstõs liâ cõõggitaa  kueʹssjemnalla še vuâđđpueʹreem ääiʹj.

Sääʹm-museo ålggmuʹzei raajõõzz da arkeolooglaž kulttuuräʹrbb tuejjee oʹdinakai säʹmmlai dommvuuʹd aazztõõzz pirr mainsteei obbvuõđ. Vuʹvdd lij rääuhtum tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka. Haaʹleep staanâd raajõõzzi da tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi seillmõõžž, mõõn diõtt ålggmuʹzeeʹjest ij vueiʹt kõʹllʼjed trooʹcǩivuiʹm.

 

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹrest lij äävai ǩieʹsspââʹjest 1.7. – 31.8.2021 mâ – su č 10-16.  Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps