Pueʹtted tiõrvân Siidaaʹje!

Leäʹp äävai

Täʹlvvpââʹjest 2023 – 2024:
1.10.2023 – 31.5.2024
vu – su 10 – 17 (pâ kättum)

Ǩieʹsspââʹjest 2024:
1.6. – 30.9.2024
č 9 – 18 juõʹǩǩ peeiʹv

bike friendly services, welcome cyclist, bikeland.fi


Čoʹrstõõǥǥ äävaiåårramaaiʹjid:

Siida lij ǩidd huâllamkõõut diõtt juõʹǩǩ eeʹjj kålggmannu da skamm-mannu vaajtõõzzâst da vueʹssmannu aalǥâst. Puõʹtti huâllamkõõut lie:
5.-8.5.2024
27.-30.10.2024
4.-7.5.2025
2.-5.11.2025

Rosttovkäänan, 24.12.2023 kättum
Rosttovpeeiʹv, 25.12.2023 č 12 – 17
Teäppanpeeiʹv, 26.12.2023 č 10 – 17

Leäʹp äävai še eʹjjpeeiʹvi ääiʹj (peʹce pâ 31.3.2024).

 

Lippkaaupšummuš poott 45 min ouʹddelgo Siida mâânn ǩidd.

 

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.
Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!

 

Sizzpiâssâmliipp

Vuõrâsoummu                                15€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                 13€
Päärna 0–6-ekksa                          0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa             7€
Piârlipp                                             30€  (2 vuõrâsoummu + piârri vuâlla 18-ekksa päärna)
Eeʹǩǩ-kortt                                   vuõrâsoummu 30€ / päärna 14€

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm

Ouddõõzz da vueʹlõõzz

*Vueʹluum sizzpiâssâm-mähss kuâskk mättʼtõõđjid, reâuǥteʹmes oummid, jeältõkniiʹǩǩid, pâʹjjel 65-ekksaid, prizoovniiʹǩǩid da siviilkääzzkõõzz spraavjid (čuäʹjteeʹl ouddõʹsse vuõiggâdvuõđ uvddi koort) di pâʹjjel 10 oummu jooukid, jõs obb joouk määuʹset õhttân vuâra.

Kulttuurlipp, Virikelipp da TYKY-lipp ââʹnte sizzpiâssâmliippi da eeʹǩǩ-koorti mäʹhssemneävvan.

Mannerheeim päärnaisuõjjlemleett (MLL) vuäzzlažkoortin 10 % vueʹlõs vuõrâsoummu da škooulneeʹǩǩ sizzpiâssâmliippin di piârliippâst. Vuäzzlažkortt âlgg čuäʹjted liipp vueʹsteeʹn.


Siida eeʹǩǩ-korttouddõõzz

Eeʹǩǩ-koortin vuäitak kõʹllʼjed čuäjtõõzzineen håʹt juõʹǩǩ peeiʹv. Siida eeʹǩǩ-koortin piâzzak Ruäʹvnjaarǥ Arktikuuʹme da Oulu Teâttjânnma še. Vuâsttvuârlânji  piâzzak Siidaaʹje Teâttjânnam da Arktikuum eeʹǩǩ-koortin še.


Muʹzeikorttouddõõzz

Muʹzeikortt lij läʹddlaž muʹzeeʹji õhttsažlipp, kååʹtt lij viõǥǥâst eeʹjj vuõssmõs ââʹnnempeeiʹvest. 73 euʹrred mäʹhssi persoonlaž Muʹzeikoortin piâzzak 300 muʹzeeja jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam.

Cõõǥteʹmesvuõtt

Taʹrjjeep veäʹǩǩteeja määuʹsteʹmes sizzpiâssâm. Vuäʹppes-, kooll-, hypo- da veäʹǩǩteeipiânnai lie pâi tiõrv pueʹttem ålggmuʹzeeja.

Ålggmuʹzei päiʹǩǩ iʹlla cõõggteʹmes kueʹssjem sââʹjj. Restrantt Sarrit, ääʹššlažkääzzkõspääiʹǩ Siida Shop de mäʹtǩǩeemvuäʹpstõs liâ cõõggitaa  kueʹssjemnalla še vuâđđpueʹreem ääiʹj.

Siida õhttsaž čuäjtõõzzin kõskksaž vueʹss lie Sääʹm-muʹzeei oʹdinaknallšem muʹzeikääuʹn, kooi pueʹrmõs vueiʹtlvaž seillmõš lij miʹjjid sääʹm kulttuurääʹrb seillteeʹjen samai vääžnai. Trooʹcǩi mieʹldd čuäjtõs-sõõʹjid vuäiʹtte jåttjõõvvâd põõl, sääus da pillšõõvviteeuʹr da tõn diõtt čuäjtõʹsse ij vueiʹt tobdstõõttâd trooʹcǩivuiʹm.

Sääʹm-museo ålggmuʹzei raajõõzz da arkeolooglaž kulttuuräʹrbb tuejjee oʹdinakai säʹmmlai dommvuuʹd aazztõõzz pirr mainsteei obbvuõđ. Vuʹvdd lij rääuhtum tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka. Haaʹleep staanâd raajõõzzi da tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi seillmõõžž, mõõn diõtt ålggmuʹzeeʹjest ij vueiʹt kõʹllʼjed trooʹcǩivuiʹm.

 

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹrest lij äävai ǩieʹsspââʹjest, 25.6.-28.9.2024 mâ – su č 11-17. Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps