Pueʹtted tiõrvân Siidaaʹje!

Leäʹp äävai

Täʹlvvpââʹjest
1.10. – 31.12.2020
mâ – pâ č 10 – 17 (vu kättum)
1.1. – 30.4.2021
vu – su 10 – 17 (pâ kättum)

Hoʹhsse: Siida lij kattum serddmõõžž diõtt 1.-31.5.2021.
Vueʹssmannust 2021 muʹzeinorldõõǥǥ ja restrantt seʹrdde ođđ pääiʹǩid da ääʹššneǩ-kääzzkõs serdd kõskkäiggsaž pääiʹǩid.

Ǩieʹsspââʹjest 1.6. – 30.9.2021
č 9 – 18 juõʹǩǩ peeiʹv

Čoʹrstõõǥǥ äävaiåårramaaiʹjid:

Rosttovkäänʼnen, 24.12.2020 č 10 – 14
Rosttovpeiʹvven, 25.12.2020 č 13 – 17
Teäppanpeiʹvven, 26.12.2020 č 13 – 17

Leäʹp äävai še 1.1. da eʹjjpeeiʹvi ääiʹj (peʹce pâ 4.4.2021).

Lippkaaupšummuš poott peäʹl čiâss ouʹddelgo Siida mâânn ǩidd.

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Âânn staankõõsk 1-2 m jeeʹres kueʹssid da tuâjjlažkådda.

Âânn ǩiõtt-toiddi, ǥu puäđak sizz Siidaaʹje.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Koossâm poodd leʹbe kâʹšnntõõllâm poodd suõjjâd järrsid ââʹneeʹl jiijjad njääʹlm da njuuʹn ooudâst põʹmmainozvaireeʹppiǩ leʹbe kõõnjârtaibbâz.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.

Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!

Siâzztõõllâp sueʹjjmaask ââʹnnmõõzz, ǥu kõʹllʼjak Siida.
Jääʹǩǩtep Lappi puõccihåiddamvuuʹd raʹvvjõõzz ââʹnned sueʹjjmaaʹsk õlmmsid pääiʹǩin.
www.koronaturvallinenlappi.fi

 

Sizzpiâssâmliipp

Siida sizzpiâssâmliippin da eeʹǩǩ-koortin peäss Siida čuäjtõõzzid da ålggmuʹzeeja. Spesiaalšõddmõõžži sizzpiâssâmliippi hõõʹddid iʹlmmtep šõddmõšteâđai õhttvuõđâst.

Vuõrâsoummu                               10€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                 8€
Päärna 0–6-ekksa                         0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa            5€
Piârlipp                                            20€  (2 vuõrâsoummu + piârri vuâlla 18-ekksa päärna)
Eeʹǩǩ-kortt                                       vuõrâsoummu 20€ / päärna 10€
Muʹzeikortt                                      69€  (vuäʹmm koort oođummuš 64€)

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm

 

Ouddõõzz da vueʹlõõzz

*Vueʹluum sizzpiâssâm-mähss kuâskk mättʼtõõđjid, reâuǥteʹmes oummid, jeältõkniiʹǩǩid, pâʹjjel 65-ekksaid, prizoovniiʹǩǩid da siviilkääzzkõõzz spraavjid (čuäʹjteeʹl ouddõʹsse vuõiggâdvuõđ uvddi koort) di pâʹjjel 10 oummu jooukid, jõs obb joouk määuʹset õhttân vuâra.

Kulttuurlipp, Virikelipp da TYKY-lipp ââʹnte sizzpiâssâmliippi da eeʹǩǩ-koorti mäʹhssemneävvan.

Mannerheeim päärnaisuõjjlemleett (MLL) vuäzzlažkoortin 10 % vueʹlõs vuõrâsoummu da škooulneeʹǩǩ sizzpiâssâmliippin di piârliippâst. Vuäzzlažkortt âlgg čuäʹjted liipp vueʹsteeʹn.


Siida eeʹǩǩ-korttouddõõzz

Eeʹǩǩ-korttâm lij viõǥǥâst eeʹjj vuäʹsttempeeiʹvest. Eeʹǩǩ-koortin vuäitak kõʹllʼjed čuäjtõõzzineen håʹt juõʹǩǩ peeiʹv. Siida eeʹǩǩ-koortin piâzzak Ruäʹvnjaarǥ Arktikuuʹme da Oulu Teâttjânnma še. Vuâsttvuârlânji  piâzzak Siidaaʹje Teâttjânnam da Arktikuum eeʹǩǩ-koortin še.


Muʹzeikorttouddõõzz

Muʹzeikortt lij läʹddlaž muʹzeeʹji õhttsažlipp, kååʹtt lij viõǥǥâst eeʹjj vuõssmõs ââʹnnempeeiʹvest. 69 euʹrred mäʹhssi persoonlaž Muʹzeikoortin piâzzak 250 muʹzeeja jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam.

 

Cõõǥteʹmesvuõtt

Taʹrjjeep veäʹǩǩteeja määuʹsteʹmes sizzpiâssâm. Vuäʹppes-, kooll-, hypo- da veäʹǩǩteeipiânnai lie pâi tiõrv pueʹttem Siidaaʹje da ålggmuʹzeeja. Ålggmuʹzeejâm vuäitt muõttiteʹmes äigga jååʹtted pirr sõrgg obbnes päärnažvaaunin da kååʹlez-stuuʹlin. Meeʹst lij laiʹnnʼjemnalla õhtt kååʹlez-stuuʹl da päärnažvaaun.

Siida čuäjtõs-sââʹj lie nuuʹbb riâddâst, ij-ǥa raajõõzzâst leäkku hiss. Nuʹbb rieʹdde lij kurgglummuš, koon mieʹldd peäss jååʹtted kååʹlez-stuuʹlin da päärnažvaaunin. Vaajtõõvvi čuäjtõõzz lie uusi tueʹǩǩen. Siidast ij leäkku induktioveuʹll.

Siida õhttsaž čuäjtõõzzin kõskksaž vueʹss lie Sääʹm-muʹzeei oʹdinaknallšem muʹzeikääuʹn, kooi pueʹrmõs vueiʹtlvaž seillmõš lij miʹjjid sääʹm kulttuurääʹrb seillteeʹjen samai vääžnai. Trooʹcǩi mieʹldd čuäjtõs-sõõʹjid vuäiʹtte jåttjõõvvâd põõl, sääus da pillšõõvviteeuʹr da tõn diõtt čuäjtõʹsse ij vueiʹt tobdstõõttâd trooʹcǩivuiʹm.

Sääʹm-muʹzei ålggmuʹzei raajõõzz da arkeolooglaž kulttuuräʹrbb tuejjee oʹdinakai säʹmmlai dommvuuʹd aazztõõzz pirr mainsteei obbvuõđ. Vuʹvdd lij rääuhtum tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka. Haaʹleep staanâd raajõõzzi da tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi seillmõõžž, mõõn diõtt ålggmuʹzeeʹjest ij vueiʹt kõʹllʼjed trooʹcǩivuiʹm.

 

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹrest lij äävai ǩieʹsspââʹjest 1.7. – 29.8.2020 mâ – su č 10-16. Hoʹhsse ǩieʹssääiʹj čoʹrstõk- äävaiåårramäiʹǧǧ. Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps