Ravintola Sarritin illallispöytä, kynttilöineen ja viinilaseineen

Viõʹtte kõõut Sarrit restraantâst

Sarrit kaaʹffpõrtt-restraantâst viõʹttjak maaššâd da virksmõõttâd vuâŋŋmõšpoodd čuäjtõs ǩiõččmõš luäʹmest.

Restraant hääʹrči njâʹdde tââʹv poʹttsâs aunnsid. Leiʹbbjep säʹlttes da njääʹljes hääʹrč restraantâst juõʹǩǩ peeiʹv jiijj.

Mij ââʹnnep koronapaass.

Koronapaass taʹrǩǩeet Sarrit restraantâst pukin pâʹjjel 16-ekksain (18.12.2021 ääʹljeeʹl). Laadd leʹbe printtâd koronapaass valmmša ouddâl go puäđak.

Mij jääʹǩǩtep veʹrǧǧniiʹǩǩi meärrõõzzid da vuäʹppõõzzid.

Sarrit restraantâst lij raʹvves maskkraʹvvjõs.

Leäʹp äävai

1.10.2021-31.3.2022 vu-vä 10-16
Peiʹvvporrmõš čiâss 11-14

Siida lij kättum 28.-30.4.2022

Sarrittâst lij Keliakialeett miâđâʹttem gluteeʹnteʹmes kääzzkõõzz miârkk.

Buffeʹtt-peiʹvvporrmõš juõʹǩǩ peiʹvv

Taʹrjjeep njääʹljes peiʹvvporrmõõžž buffeeʹttest. Peiʹvvporrmõõžž ââʹnned seʹst pakk vueiʹvvporrmõõžž, salattbuffeeʹtt, leeiʹb, julstõk (čääʹʒʒ avi säʹpp) da mâʹŋŋveärr di kaaff. Sarrit restraantâst vuäʹʒʒak teâđast še kaaff, vuõjjleeiʹbid da võõrâs viõʹlǧǧesleeiʹb. Oudd tiʹllʼjõõzzâst raajjâp tuʹnne mieʹldd reissjeävvsid.

Jooukid spesiaalkääzzkõõzz

Hoiʹddjep tiʹllʼjõõzzâst Siidast kueʹssjeei joouki poorrmid da sååbbarpoorrmid di -kaaʹfstõõllâmõõzzid. Veärid plaaneet tuõivvji mieʹldd. Sarrittâst vuäitak jäʹrjsted jiijjâd čuäjtõõzzid še Siida äävaiåårramaaiʹji åålǥpeäʹlnn.

Sarrit restraanttâst lij A-vuõiggâdvuõđ.

Tiʹllʼjõõzz, vaʹrrjõõzz da lââʹssteâđ:

Sarrit restrantt, tel. 040 700 6485, ravintola(at)sarrit.inet.fi

Seuʹrre Sarrit restraant Facebookest, toʹben käuʹnnje ääiʹjpoddsaž peiʹvvporrmõõžž- da käkkmenu.