Sääʹmvuuʹd jiiʹjjes kulttuurpirrõsjuâǥǥtõs tuåimmai Sääʹm-museost

Kulttuurpirrõs miârkkšââvv rajjum pirrõõzz da kueʹstelm, koozz mäddââʹnnem da raajjmõõžž historia da nääʹl lie kuâđđam ǩiõjâz. Säʹmmlaž vueiʹnnemkuuʹlm mieʹldd še äʹrbbteâtt vuuʹdin da paaiʹǩin – mâʹte päiʹǩǩnõõm, luõđđi da jeeʹresnallšem mušttlõõzz – lie vueʹss kulttuurpirrõõzzâst. Säʹmmlai dommvuuʹd kulttuurpirrõʹsse õhttneei veʹrǧǧneǩtuâj lie sirddum Muʹzeikonttrest Sääʹm-museost.

”Kueʹstelm lij säʹmmlaid historiaǩeʹrjj, kååʹtt mušttâl mõõnnâmääiʹj šõddmõõžži pirr. Kueʹstlmest jäälast obb õõutstõs, mij mäddooʹle, mõõnnâm sokkpuõlvvõõǥǥ da mäddvuâla. Kueʹstlmest lie mieʹldd pââʹssvuõtt da vuâsppåʹdvuõtt še. Kueʹstlmest lij jiânnai nåkam, koon ij vueiʹt tääʹvted čiõlǥeeʹl.”

Päivi Magga, tuʹtǩǩeei

Håiddap arkeolooglaž kulttuurääʹrb di kulttuurpirrõʹsse õhttneei äʹšštobddi- da veʹrǧǧneǩtuâjaid

Kulttuurpirrõsjuâǥǥtõs vaʹsttad sääʹmvuuʹdest arkeolooglaž kulttuurääʹrb di rajjum kulttuurpirrõõzz da kueʹstelm äʹšštobddi- da veʹrǧǧneǩtuâjain. Tõiʹd koʹlle jm. kääʹvtummša da jeeʹres mäddââʹnnma õhttneei ääʹšš, ceâlkalm da mäddtaʹrǩstummuž, sääʹmvuuʹdest kaunnum kaauʹni da vuâmmšummši vuâsttavälddmõš di tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddmõš. Juâǥǥtõõzzâst reâugg õhtt tuʹtǩǩeei da õhtt arkeoloog.

Arkeoloog tuâjaid koʹlle tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi suõjjlemääʹšš, arkeolooglaž tuʹtǩǩummuž mâʹte tuâlʼjõžpaaʒʒtõsinventâʹsttmõõžž da kuåivvâz di arkeolooglaž kulttuurääʹrb tobddsen tuejjummuš. Arkeolooglaž kulttuurääʹrb âlgg väʹldded lokku jeeʹrab mieʹldd kääʹvtummšest, meäʹcchåiddmest da jeeʹres mäddââʹnnmest.

Tuʹtǩǩeei vaʹsttad sääʹmvuuʹdest rajjum kulttuurpirrõõzz vueʹzzest jm. kääʹvtummša õhttneei veʹrǧǧneǩ- da äʹšštobddituâjain. Muʹzei lij samai jiânnai õhttsažtuâjast še Lappi ELY-kõõskõõzzin da Muʹzeikonttrin kulttuurhistoorlânji ärvvsaž raajõõzzid jurddum teevvamveäʹǩǩvuõđi ǩiõttʼtõõllmest.

Õhttvuõtt-teâđ:
Ceâlkalmraukkmõõžž: kirjaamo(at)samimuseum.fi
Arkeoloog Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 167 6145
Arkeoloog Juha-Pekka Joona, juha-pekka.joona(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 144 8292
Tuʹtǩǩeei Satu Taivaskallio, satu.taivaskallio(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 180 1501