Saamelaismuseo siida

Siida lij vuäppsad sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu

Äävaiåårramääiʹj

Ääʹveep eʹpet 1.6.2020
čiâss 9:00

Leäʹp äävai
juõʹǩǩ peeiʹv
č 9 – 17
1.6. – 30.9.2020

#siidainari
#siida_shop

Sizzpiâssâmliipp

Vuõrâsoummu  10€
Vueʹluum sizzpiâssâm  8€
Päärna 0-6  0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa  5€

Õhttvuõđteâđ

Sääʹm-muʹzei

Teʹl. 0400 898 212

Tâʹvv-Lappi Luâttkõõskõs, Meäʹcchalltõs

Teʹl. 0206 39 7740

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij Aanar siidâst, Lääʹddjânnam säʹmmlai dommvuuʹdest kõõskâst. Siida tuåimmjummšest vaʹsttee Sääʹm-muʹzei da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs. Čuäjtõssân da šõddmõššân tuåimmje tââʹv vuäppsen: vuäʹpstep kueʹssen jânnamâkksaž da jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da aarktlaž luõttu.

Ääʹveep eʹpet 1.6.2020 čiâss 9:00

Ääʹveep eʹpet 1.6.2020 čiâss 9:00

Teâđtõs

Ääʹveep eʹpet 1.6.2020 čiâss 9:00

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij kattum äʹššneeʹǩǩin pâi 13.5.2020 räjja koronaepidemia diõtt. Še restrantt Sarrit lij kattum äʹššneeʹǩǩin pâi 31.5.2020 räjja.

Looǥǥ lââʹzz

Čuäjtõõzz da šõddmõõžž

Vuâđđčuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Vuâđđčuäjtõs

Vuâđđčuäjtõõzzsteen sääʹmkulttuur da tââʹv luâtt čõnnâʹtte õʹhtte õhttân čuäjtõsobbvuõttân, kååʹtt taʹrjjad jeäʹlstõõzz da visuaalʼlaž ǩiõččlâsttmõõžž lââʹssen jiânnai teâđ. Vuâđđčuäjtõõzz lie puuʹtʼtam Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs õhttsažtuâjast.

Looǥǥ lââʹzz
Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Sääʹm-muʹzeist lij ǩieʹzzi kõʹllʼjempäiʹǩǩ še nuõrttsääʹm kulttuur kõõskõõzzâst Čeʹvetjääuʹrest, koʹst lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt. Äʹrbbvuõttpõõrtâst da tõn ǩeʹddmääʹrǩest åårrai ålggmuʹzeeʹjest mušttlep nuõrttsaaʹmi historiast da čuäʹjtep jälstem- da raajjâmvuõʹjjid kueʹhtten jeeʹres äiʹǧǧpââʹjest. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrtâst lij uʹcc muʹzeikaupp še.

Looǥǥ lââʹzz

Mij leäʹped Siida

Sääʹm-muʹzei

Sääʹm-muʹzei Siida lij Lääʹddjânnam säʹmmlai meersažmuʹzei da väʹlddkååddlaž spesiaalmuʹzei. Ruõkkâp norldõõǥǥeen Lääʹddjânnam säʹmmlai jiõggsaž da aunnsallaš kulttuur da čuäʹjtõõllâp tõn čuäjtõõzzin õõlmtõõzzin. Kõskksaž täävtõssâm lij tuärjjeed säʹmmlaž identiteeʹtt da kulttuurlaž jiõččtoobd. Sääʹm-muʹzeeʹjest lie sääʹmkulttuur ruõkki vuäʹbbmuʹzei jeeʹres Tâʹvvjânnmin da Ruõššjânnmest. Kuullâp še maaiʹlm alggmeerai muʹzeisäiʹmmõʹsse.

Tobdstõõđ miʹjjid

Luâttkõõskõs

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Tobdstõõđ miʹjjid

Siidast kääzzkâʹstte

Siida Shop

Muʹzei- da luâttkaupp Siida Shop tiuddad kueʹssreeis čuäjtõʹsse da taʹrjjad sääʹmkulttuur da Sääʹmjânnam luâđ õhtteei ouddsid.

Looǥǥ lââʹzz

Sarrit restrantt

Restrantt Sarrit lij kättum 31.5.2020 räjja, što koronaepidemia ouddnummuš njuäss da riisk lie uuʹccab oummuid. Looǥǥ laazz.

Looǥǥ lââʹzz

Aanar maatkčemvuäʹpstummuš

Luâttkõõskõs Siidast tuåimmjeei Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstempääiʹǩest vuäǯǯak ääiʹjpoddsaž teâđ Aanar kõʹllʼjummšad plaanummša.

Looǥǥ lââʹzz

Siida ođđan

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida ođđan

Eeʹjjest 1998 äävuum Siida-põrtt vuâđđteevat da veeideet 2020 – 2022. Veeidõsvueʹzzid sâjjdâʹtte Sääʹm-muʹzei norldõksââʹj di restrantt. Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõõzz õhttsaž takaičuäjtõs oođeet. Kääzzkâʹsttep čõõđ vuâđđteevvam- da čuäjtõsoođummuš ääʹjj. Ääʹveep vuâđđtivvum da veeiduum Siida di ođđ čuäjtõõzz njuhččmannust 2022.

Looǥǥ lââʹzz