Siida lij vuäppsad sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu

Äävaiåårramääiʹj

1.10.2023 – 31.5.2024
vu – su 10 – 17

 

 

1.6. – 30.9.2023
Juõʹǩǩ peeiʹv
9 – 18

#siidainari
#siidashop

Sizzpiâssâmliipp

Vuõrâsoummu  15€
Vueʹluum sizzpiâssâm  13€
Päärna 0-6  0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa  7€

Õhttvuõđteâđ

Sääʹm-muʹzei

Teʹl. 0400 898 212

Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõs, Meäʹcchalltõs

Teʹl. 0206 39 7740

Restraant Sarrit

Teʹl. 040 700 6485

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida lij Aanar siidâst, Lääʹddjânnam säʹmmlai dommvuuʹdest kõõskâst. Siida tuåimmjummšest vaʹsttee Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs. Čuäjtõssân da šõddmõššân tuåimmje tââʹv vuäppsen: vuäʹpstep kueʹssen jânnamâkksaž da jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da aarktlaž luõttu.

Mij leäʹped Siida

Sääʹm-museo

Sääʹm-museo Siida lij väʹlddkååddlaž vaʹsttõsmuʹzei spesiaalsueʹrǧǧen sääʹmkulttuur da vooudlaž vaʹsttõsmuʹzei kulttuurpirrõstuâjain säʹmmlai dommvuuʹdest. Ruõkkâp norldõõǥǥeen Lääʹddjânnam säʹmmlai jiõggsaž da aunnsallaš kulttuur da čuäʹjtõõllâp tõn čuäjtõõzzin õõlmtõõzzin. Kõskksaž täävtõssâm lij tuärjjeed säʹmmlaž identiteeʹtt da kulttuurlaž jiõččtoobd. Sääʹm-museost lie sääʹmkulttuur ruõkki vuäʹbbmuʹzei jeeʹres Tâʹvvjânnmin da Ruõššjânnmest. Kuullâp še maaiʹlm alggmeerai muʹzeisäiʹmmõʹsse.

Tobdstõõđ miʹjjid

Luâttkõõskõs

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Tobdstõõđ miʹjjid

Čuäjtõõzz da šõddmõõžž

Vuâđđčuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Vuâđđčuäjtõs

Vuâđđčuäjtõõzzsteen sääʹmkulttuur da tââʹv luâtt čõnnâʹtte õʹhtte õhttân čuäjtõsobbvuõttân, kååʹtt taʹrjjad jeäʹlstõõzz da visuaalʼlaž ǩiõččlâsttmõõžž lââʹssen jiânnai teâđ. Vuâđđčuäjtõõzz lie puuʹtʼtam Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs õhttsažtuâjast.

Looǥǥ lââʹzz

Ålggmuʹzei

Siida ålggmuʹzei pohtt ouʹdde Lääʹddjânnam säʹmmlai kulttuurääʹrb, raajjâmääʹrb da jieʹllemvuõʹjjid. Mij ålggmuʹzeeʹjest lij mâiʹd ǩiiččeed. Ålggmuʹzeeʹjest vuäinak, mäʹhtt säʹmmla lie jälstam da måkam raajõõzzid raajjâm. Raajjmõš da jälstummuš mušttle še jieʹllemvuõʹjjin da jieʹllemnääʹlest.Vuuʹdest lie sõrgg 50 raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemnääʹll meâldlânji nuʹtt 800 mettred kuuʹǩǩ  čâustõknallšem pälggaz peällsa. Pälggaz peällsest vuäitak tobdstõõttâd Lääʹddjânnam koolm sääʹmkulttuur...

Looǥǥ lââʹzz
Erkki Mikkola läuʹǩǩ-ǩiõjjin – Kueʹstelm 100 eeʹǩǩed mââiårra da ååʹn.

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Erkki Mikkola läuʹǩǩ-ǩiõjjin – Kueʹstelm 100 eeʹǩǩed mââiårra da ååʹn.

4.10.2023–3.4.2024

Mäʹhtt mij pirrõs lij mottjam čueʹđ eeʹjj ääiʹj? Tõn vueiʹnnep, ko piijjâp palddlõõžži seämma kueʹstlmest čueʹđ eeʹjj kõõskin valddum snimldõõǥǥid. Snimldõkčuäʹjtõõzzâst lie vueiʹnnemnalla Erkki Mikkola čueʹtt eeʹǩǩed mââiårra välddam kueʹstelmsnimldõõǥǥ da Tapio Tynys muäʹdd mõõnni eeʹjj ääiʹj ođđest sniimmâm seämma pääiʹǩ.

Looǥǥ lââʹzz

Šõddmõõžž

Siidast kääzzkâʹstte

Siida Shop

Muʹzeikaupp Siida Shop tiuddad kueʹssreeis čuäjtõʹsse da taʹrjjad sääʹmkulttuur da Sääʹmjânnam luâđ õhtteei ouddsid.

Looǥǥ lââʹzz

Sarrit restrantt

Sarrit kaaʹffpõrtt-restraantâst viõʹttjak maaššâd da virksmõõttâd vuâŋŋmõšpoodd čuäjtõs ǩiõččmõš luäʹmest.

Looǥǥ lââʹzz

Aanar maatkčemvuäʹpstummuš

Luâttkõõskõs Siidast tuåimmjeei Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstempääiʹǩest vuäǯǯak ääiʹjpoddsaž teâđ Aanar kõʹllʼjummšad plaanummša.

Looǥǥ lââʹzz

Teâđtõõzz

Sääʹm-museo Siida čuäjtõõzz oođummuš lij dekoloniaalʼlaž tuâjj

Teâđtõs

Sääʹm-museo Siida čuäjtõõzz oođummuš lij dekoloniaalʼlaž tuâjj

Sääʹmtuʹtǩǩeei Áile Aikio Lappi universitetta tuejjeem näggtõsǩeʹrjj ǩiõttʼtââll Sääʹm-museo da museo säʹmmlâsttmõõžž. Aikio näggtõsǩeeʹrj Saamelainen museo? Tutkimus saamelaisen kulttuuriperinnön ontologisesta politiikasta täʹrǩstet piâtnâc rosttovmannu 8. peeiʹv 2023 Aanrest Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siidast.

Looǥǥ lââʹzz
Veikko Feodoroff Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen

Teâđtõs

Veikko Feodoroff Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen

Sámi Museum ̶ Sääʹm-museofoond halltõs vaʹlljii såbbreʹstes ođđ saaǥǥjååʹđteeʹjen 1.1.2024 ääʹljeeʹl Veikko Feodorooff. Ânnʼjõž saaǥǥjååʹđteei Liisa Holmberg juätkk eeʹjj loopp räjja.

Looǥǥ lââʹzz
Ninka Reittu ǩeeʹrjtem vasttõõzzlaž luâđast jååttmõõžž maainâsǩeʹrjj iʹlmstââvv säämas da Siidast ävvan čuäjtõs ǩeeʹrj kaartin

Teâđtõs

Ninka Reittu ǩeeʹrjtem vasttõõzzlaž luâđast jååttmõõžž maainâsǩeʹrjj iʹlmstââvv säämas da Siidast ävvan čuäjtõs ǩeeʹrj kaartin

Ninka Reittu ǩeeʹrjtem vasttõõzzlaž luâđast jååttmõõžž maainâsǩeʹrjj iʹlmstââvv säämas da Siidast ävvan čuäjtõs ǩeeʹrj kaartin Ǩeʹrjjneǩ Ninka Reittu lij ǩeeʹrjtam da kaartʼtam Meäʹcchalltõʹsse vasttõõzzlaž luâđast jååttmõʹšše älšsmõʹtti päärnaiǩeeʹrj ”Myrsky ja Saana metsässä: Retkietiketti-satuja”. Ǩeʹrjj iʹlmstââvv tâʹvvsääʹm-, aanarsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle 2.10.2023 nõõmin ”Mainnâz luâđast jååʹttemetikeeʹtt pirr”. Õlmstâʹttempoodd õhttvuõđâst Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siidast ävvan še ǩerjja õhttneei čeäppõsčuäjtõs.  

Looǥǥ lââʹzz