Siida lij vuäppsad sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu

Sääʹm-museo Siida vaʹlljeeš eeʹjj euroopplaž museon EMYA-konfereeʹnsest!

Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siida lij Aanar siidâst, Lääʹddjânnam säʹmmlai dommvuuʹdest kõõskâst. Siida tuåimmjummšest vaʹsttee Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs. Čuäjtõssân da šõddmõššân tuåimmje tââʹv vuäppsen: vuäʹpstep kueʹssen jânnamâkksaž da jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da aarktlaž luõttu.

Mij leäʹped Siida

Sääʹm-museo

Sääʹm-museo Siida lij väʹlddkååddlaž vaʹsttõsmuʹzei spesiaalsueʹrǧǧen sääʹmkulttuur da vooudlaž vaʹsttõsmuʹzei kulttuurpirrõstuâjain säʹmmlai dommvuuʹdest. Ruõkkâp norldõõǥǥeen Lääʹddjânnam säʹmmlai jiõggsaž da aunnsallaš kulttuur da čuäʹjtõõllâp tõn čuäjtõõzzin õõlmtõõzzin. Kõskksaž täävtõssâm lij tuärjjeed säʹmmlaž identiteeʹtt da kulttuurlaž jiõččtoobd. Sääʹm-museost lie sääʹmkulttuur ruõkki vuäʹbbmuʹzei jeeʹres Tâʹvvjânnmin da Ruõššjânnmest. Kuullâp še maaiʹlm alggmeerai muʹzeisäiʹmmõʹsse.

Tobdstõõđ miʹjjid

Luâttkõõskõs

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Tobdstõõđ miʹjjid

Čuäjtõõzz da šõddmõõžž

Vuâđđčuäjtõs

Põõšši čuäjtõõzz

Vuâđđčuäjtõs

Vuâđđčuäjtõõzzsteen sääʹmkulttuur da tââʹv luâtt čõnnâʹtte õʹhtte õhttân čuäjtõsobbvuõttân, kååʹtt taʹrjjad jeäʹlstõõzz da visuaalʼlaž ǩiõččlâsttmõõžž lââʹssen jiânnai teâđ. Vuâđđčuäjtõõzz lie puuʹtʼtam Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs õhttsažtuâjast.

Looǥǥ lââʹzz

Ålggmuʹzei

Siida ålggmuʹzei pohtt ouʹdde Lääʹddjânnam säʹmmlai kulttuurääʹrb, raajjâmääʹrb da jieʹllemvuõʹjjid. Mij ålggmuʹzeeʹjest lij mâiʹd ǩiiččeed. Ålggmuʹzeeʹjest vuäinak, mäʹhtt säʹmmla lie jälstam da måkam raajõõzzid raajjâm. Raajjmõš da jälstummuš mušttle še jieʹllemvuõʹjjin da jieʹllemnääʹlest.Vuuʹdest lie sõrgg 50 raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemnääʹll meâldlânji nuʹtt 800 mettred kuuʹǩǩ  čâustõknallšem pälggaz peällsa. Pälggaz peällsest vuäitak tobdstõõttâd Lääʹddjânnam koolm sääʹmkulttuur...

Looǥǥ lââʹzz

Šõddmõõžž

Siidast kääzzkâʹstte

Siida Shop

Muʹzeikaupp Siida Shop tiuddad kueʹssreeis čuäjtõʹsse da taʹrjjad sääʹmkulttuur da Sääʹmjânnam luâđ õhtteei ouddsid.

Looǥǥ lââʹzz

Sarrit restrantt

Sarrit kaaʹffpõrtt-restraantâst viõʹttjak maaššâd da virksmõõttâd vuâŋŋmõšpoodd čuäjtõs ǩiõččmõš luäʹmest.

Looǥǥ lââʹzz

Aanar maatkčemvuäʹpstummuš

Luâttkõõskõs Siidast tuåimmjeei Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstempääiʹǩest vuäǯǯak ääiʹjpoddsaž teâđ Aanar kõʹllʼjummšad plaanummša.

Looǥǥ lââʹzz

Teâđtõõzz

Lääʹddjânnam tääʹssvääʹld presideʹntt Alexander Stubb kõʹllʼji Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siidast 24.5.2024

Teâđtõs

Lääʹddjânnam tääʹssvääʹld presideʹntt Alexander Stubb kõʹllʼji Sääʹm-museo da Luâttkõõskõs Siidast 24.5.2024

Kõʹllʼjummuž eeʹžždõʹšše Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥjååʹđteei Veikko Feodoroff, museojååʹđteei Taina Máret Pieski da Aanar kåʹddjååʹđteei Tommi Kasurinen. Kõʹllʼjummša vuässõʹtte še Sääʹm-museo amanueeʹns Marjo-Riitta Rantamäki da Konsta Verta.

Looǥǥ lââʹzz
Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida vaʹlljeeš Eeʹjj museon 2024

Teâđtõs

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida vaʹlljeeš Eeʹjj museon 2024

Eeʹjj museo 2024 -ciist juõʹǩǩeš täʹbbe vueʹssmannu 23. peeiʹv Lääʹddjânnam museoleett da Meeraikõskksaž museosuåvtõs ICOM riâššâm Museocisttgaalâst Jyväskyläst. 

Looǥǥ lââʹzz
Sääʹm-museo Siida vaʹlljeeš eeʹjj euroopplaž museon!

Teâđtõs

Sääʹm-museo Siida vaʹlljeeš eeʹjj euroopplaž museon!

Eeʹjj euroopplaž museo -ciist juõʹǩǩeš täʹbbe vueʹssmannu 4. peeiʹv Portugaal Portimãost, European Museum Foruum riâššâm EMYA-konfereeʹnsest.

Looǥǥ lââʹzz