Siida lij vuäppsad sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu

Äävaiåårramääiʹj

1.6.-30.9.2021
Juõʹǩǩ peeiʹv
č 9 – 17

#siidainari
#siidashop

Sizzpiâssâmliipp (ålggmuʹzei)

Vuõrâsoummu  8€
Vueʹluum sizzpiâssâm  7€
Päärna 0-6  0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa  4€

Õhttvuõđteâđ

Sääʹm-muʹzei

Teʹl. 0400 898 212

Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõs, Meäʹcchalltõs

Teʹl. 0206 39 7740

Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida lij Aanar siidâst, Lääʹddjânnam säʹmmlai dommvuuʹdest kõõskâst. Siida tuåimmjummšest vaʹsttee Sääʹm-muʹzei da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs. Čuäjtõssân da šõddmõššân tuåimmje tââʹv vuäppsen: vuäʹpstep kueʹssen jânnamâkksaž da jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da aarktlaž luõttu.

Čuäjtõõzz da šõddmõõžž

Ålggmuʹzei

Siida ålggmuʹzei pohtt ouʹdde Lääʹddjânnam säʹmmlai kulttuurääʹrb, raajjâmääʹrb da jieʹllemvuõʹjjid. Mij ålggmuʹzeeʹjest lij mâiʹd ǩiiččeed. Ålggmuʹzeeʹjest vuäinak, mäʹhtt säʹmmla lie jälstam da måkam raajõõzzid raajjâm. Raajjmõš da jälstummuš mušttle še jieʹllemvuõʹjjin da jieʹllemnääʹlest.Vuuʹdest lie sõrgg 50 raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemnääʹll meâldlânji nuʹtt 800 mettred kuuʹǩǩ  čâustõknallšem pälggaz peällsa. Pälggaz peällsest vuäitak tobdstõõttâd Lääʹddjânnam koolm sääʹmkulttuur...

Looǥǥ lââʹzz

Mäccmõš-juuʹhl

9.9.2021 tčiâss 18-20

Sääʹm-muʹzei Siida prääzkai Meersažmuseost pueʹtti sääʹmnorldõõǥǥ mååust mäccmõõžž pukid äävai juuʹhlest neljdpeeiʹv 9.9.2021 čiâss 18–20 Sarrit-poorrâmpääiʹǩest, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siidast Aanrest.

Looǥǥ lââʹzz
Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Teâđtõs

Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida veeidõshaʹŋǩǩõs lij puuttâm da vuâđđpueʹrõs älgg. Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs peâltet da uuʹdet sââj ođđ čuäjtõʹsse, koʹst kulttuur da luâtt õhttâʹvve õhttân obbvuõttân.

Looǥǥ lââʹzz

Mij leäʹped Siida

Sääʹm-muʹzei

Sääʹm-muʹzei Siida lij väʹlddkååddlaž vaʹsttõsmuʹzei spesiaalsueʹrǧǧen sääʹmkulttuur da vooudlaž vaʹsttõsmuʹzei kulttuurpirrõstuâjain säʹmmlai dommvuuʹdest. Ruõkkâp norldõõǥǥeen Lääʹddjânnam säʹmmlai jiõggsaž da aunnsallaš kulttuur da čuäʹjtõõllâp tõn čuäjtõõzzin õõlmtõõzzin. Kõskksaž täävtõssâm lij tuärjjeed säʹmmlaž identiteeʹtt da kulttuurlaž jiõččtoobd. Sääʹm-muʹzeeʹjest lie sääʹmkulttuur ruõkki vuäʹbbmuʹzei jeeʹres Tâʹvvjânnmin da Ruõššjânnmest. Kuullâp še maaiʹlm alggmeerai muʹzeisäiʹmmõʹsse.

Tobdstõõđ miʹjjid

Luâttkõõskõs

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Tobdstõõđ miʹjjid

Siidast kääzzkâʹstte

Siida Shop

Museokauppa Siida Shop täydentää näyttelyvierailusi antia saamelaiskulttuuriin ja Lapin luontoon liittyvillä tuotteilla.

Looǥǥ lââʹzz

Sarrit restrantt

Sarrit kaaʹffpõrtt-restraantâst viõʹttjak maaššâd da virksmõõttâd vuâŋŋmõšpoodd čuäjtõs ǩiõččmõš luäʹmest.

Looǥǥ lââʹzz

Aanar maatkčemvuäʹpstummuš

Luâttkõõskõs Siidast tuåimmjeei Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstempääiʹǩest vuäǯǯak ääiʹjpoddsaž teâđ Aanar kõʹllʼjummšad plaanummša.

Looǥǥ lââʹzz

Siida ođđan

Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Teâđtõs

Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs cõõjlââtt ođđ čuäjtõõzz ooudâst

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida veeidõshaʹŋǩǩõs lij puuttâm da vuâđđpueʹrõs älgg. Siida vuäʹmm vueiʹvvčuäjtõs peâltet da uuʹdet sââj ođđ čuäjtõʹsse, koʹst kulttuur da luâtt õhttâʹvve õhttân obbvuõttân.

Looǥǥ lââʹzz
Aanar Siida kâskka veiddsõs muʹttemtuâjai

Teâđtõs

Aanar Siida kâskka veiddsõs muʹttemtuâjai

Aanar ceerkavsiidâst sääʹm-muʹzei da Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõs Siida lij kâskka jõnn muttsi. Raajâlm veeideemtuâj lie alttuum da ǩeâđđa 2021 äʹlǧǧe ânnʼjõž raajâlmvueʹzz vuâđđpueʹreemtuâj. Veeidummuž da vuâđđpueʹrummuž õhttvuõđâst ođsmââʹttet še Sääʹm-muʹzeei da Luâttkõõskõõzz õhttsaž väʹlddčuäjtõõzz. Ååʹn leät veeideʹmmen Siida-raajâlm, kååʹtt lij kääzzkâsttam Aanrest pâʹjjel 20 eeʹǩǩed Sääʹm-muʹzeei, Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõõzz da Siida poorrâmpääiʹǩ. Ânnʼjõž väʹlddraajâlm õhttvuõʹtte raajât Sääʹm-muʹzeeja ânnʼjõžäiggsaž norldõksõõʹjid, koid čäʹǩǩe še...

Looǥǥ lââʹzz

Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida ođđan

Eeʹjjest 1998 äävuum Siida-põrtt vuâđđteevat da veeideet 2020 – 2022. Veeidõsvueʹzzid sâjjdâʹtte Sääʹm-muʹzei norldõksââʹj di restrantt. Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõõzz õhttsaž takaičuäjtõs oođeet. Kääzzkâʹsttep vuâđđteevvam- da čuäjtõsoođummuš ääʹjj (Čårstõkkân vueʹssmään 2021, kuäʹss Siida lij kättum). Ääʹveep vuâđđtivvum da veeiduum Siida di ođđ čuäjtõõzz njuhččmannust 2022.

Looǥǥ lââʹzz