Muittut, muitalusat-haʹŋǩǩõs reäšš tuâjjpaaʹjid pâʹsslašttâm-mannust

Sääʹm-muʹzei Siida, saujjsääʹm-muʹzei Saemien Sijte da Ruõcc tuõddâr- da sääʹm-muʹzei Ájtte õhttsaž Interreg-haʹŋǩǩõs Muittut, muitalusat reäšš kueʹhtt tuâjjpääʹj pâʹsslašttâm-mannust 2021. Tuâjjpaaʹji veäkka muʹzeeʹj haaʹlee kuullâd sääʹmõhttsažkååʹddest tåimmai põõrgâsniiʹǩǩin sij tuõivvjid tõʹst, mäʹhtt ođđ väʹlddčuäjtõs da Sääʹm-muʹzei ääʹrbvuâlželd vuäitči pueʹrben kääzzkâʹstted põõrgâsniiʹǩǩi taarbid. Mij miârktõssân lij še taʹrjjeed põõrgâsniiʹǩǩid vueiʹtlvažvuõđ piâssâd saǥstõõllâd aaʹššin jeeʹres seämma tuâjjvuuʹdest åårrai oummuivuiʹm di jueʹǩǩed tobdlmid da jurddjid.

Tuâjjpääʹj nårrje mainsteei saakkvuârain, joukktuâjast di friijâst saǥstõõllmõõžžâst. Tuâjjpaaʹji ǩiõll lij eŋgglõsǩiõll.

16.3. čiâss 10–16 riâššâm podd lij tillʼlõvvum sääʹmvuuʹdest toiʹmmjeei puäʒʒtäällturiismâst da turiismâst mieʹldd åårrai sääʹmpõrggsid.

18.3. čiâss 10–16 riâššâm podd lij tillʼlõvvum äʹrbbvuõđla sääʹmǩiõtt-tuâjaid tuejjeei tuâjjlaid.

Tuâjjpääʹj viiǥǥât čõõđ ougglõsõhttvuõđin Teams-pirrõõzzâst, koozz vuässõõttâmvuäʹppõõzz tååimtet iʹlmmtõõttjid âʹlddlubân ääiʹjpoodd.

Tuâjjpääʹj ij leäkku vueiʹtlvaž ǩiõččâd mâʹŋŋlest. Tuâjjpääʹj ruõkkât Sääʹm-muʹzei Siida arkiiʹve muʹzeeʹj puõʹđi čuäjtõõzz plaaneemtuâj da puõʹđi tåimmjummuž diõtt.

Tuâjjpääʹjj lij tillʼlõvvum vuõss-sââʹjest kååčč vuäǯǯjid privattoummuid da organisaatioid. Vuäitak kuuitâǥ teâđstõõllâd vueiʹtlvažvuõđ vuässõõttâd poʹdde projeʹkttpiisrâst Minna Lehtolast.

Tiõrv pueʹttem mieʹldd!

Lââʹssteâđ:

Eeva-Kristiina Harlin, projeʹkttšurr, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola, projeʹkttpiisar, minna.lehtola(at)samimuseum.fi

Lââʹssteâđ haʹŋǩǩõõzz pirrwww.muittut.com

Muittut, muitalusat- haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum!

Sääʹm-muʹzei jååʹđtam Muittut, muitalusat-the story of the sámi by the sámi -haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum addrõõzzâst www.muittut.com.

Muittut, muitalusat -haʹŋǩǩõõzzâst viikkâd ooudâs ođđ sääʹm muʹzeiǩiõl Taar, Ruõcc da Lääʹddjânnam sääʹm-muʹzeeʹjid kooum jeeʹresnallšem piloottin, kooi teeʹm kueʹsǩǩe sääʹmkulttuur. Pueʹrmõs vueʹjjid integrââʹstet sääʹm-muʹzeeʹji čuäjtõõzzid.

Neʹttseeidaid lie vuâđđteâđ haʹŋǩǩõõzzâst: mii lij haʹŋǩǩõõzz mieʹrr da mäʹhtt tõid ǩiččlõõđât tiuddeed. Mii lij maainâs haʹŋǩǩõõzz logo tueʹǩǩen? Neʹttseeidain õlmstââʹttet še ääiʹjpoddsaž ođđsid da haʹŋǩǩõõzz kuõskki šõddmõõžžid.

Neʹttseeid lie ååʹn pâi eŋgglõsǩiõʹlle. Alggeeʹjj 2021 neʹttseeid õlmstââʹttet čiččâm haʹŋǩǩõõzzâst õnnum sääʹmǩiõlid da taar di ruõcc ǩiõʹlle.

Sääʹm-muʹzeeʹji lââʹssen haʹŋǩǩõõzzâst lie mieʹldd Lappi universiteʹtt da Luleå teknlaž universiteʹtt. Haʹŋǩǩõs peštt 1.1.2020 – 30.09.2022 da tõn teäggat Interreg Pohjoinen.

 

Lââʹsstiõđ haʹŋǩǩõõzzâst:

Eeva-Kristiina Harlin, projeʹkttšuurmõs, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola, haʹŋǩǩõspiisar, minna.lehtola(at)samimuseum.fi