Siidaaʹje mättjed

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidâst piâzzak miʹjjidvuiʹm mättjed da toʹlǩǩeed. Siida čuäjtõõzz da kulttuur- di luâttšõddmõõžžid taʹrjjee kueiʹmm kueiʹmsteez tiuddeeʹl mättjempirrõõzz, kååʹtt suåpp še škoouʹlid jeeʹres mättaunnsi obbvuõđid. Älššas mättʼtõõđi vuäiʹtte vaʹrrjed čuäjtõõzzid tiuddeei teeʹmmvuäʹpstõõzzid. Taʹrjjeep še määuʹsteeʹm mättjemtuâjid da tiuddeei mättjem-materiaalid. Tobddõõđ še mij miõllǩieʹssi neʹttčuäjtõõzzid.

Tobddõõđ määuʹstẹmes mättjemtuâjid

Kentänpään eukon arvoituksia ja tehtäviä, Suomi
Gieddegeašgálgu árvádusat ja bargobihtát, Pohjoissaame
Ǩeʹddǩeeʹjj ääkka aʹrvvtõõzz da haʹrjtõõzz, Koltansaame
Kieddikeš-ááhu kukkâseh já pargopitáh, Inarinsaame

Reiss-škoouʹle Siidaaʹje

Jõs vuâlǥak tââʹvmõs Sääʹmjânnma årra reiss-škooul diõtt, Siida lij päiʹǩǩ koʹst stoojâd årsâʹstted. Meeʹst vuäitak tobddõõttâd seämma vuâra sääʹmkulttuur da aarktlaž luâđ. Mij mättjemtuâjin peeʹšt ääʹšš smiõtti vääras juʹn ouddâl määʹtǩ da määʹtǩ pââʹjest. Vuäʹpstõõzz ääʹvee  ođđ ǩiõččâmvueʹjjid čuäjtõõzzid juõʹǩǩ kueʹssreeisast. Vieʹǩǩtep taarb mieʹldd ââʹnned jiiʹjjesnallšem prograamm tij kueʹssreissu da vuäʹpstep Tâʹvv-Sääʹmjânnma pueʹrmõs reisstäävtõõzzin.

 

Lââʹssteâđ reiss-škooul vääras

Ääʹššlažkääzzkõs, tel. 0400 898 212, siida(at)samimuseum.fi
Meäʹcchalltõs luâttkääzzkõs, tel. 0206 39 7740, siida(at)metsa.fi
Aanar turismmvuäʹpstõs, tel. 040 168 9668, tourist.info(at)inari.fi

 

Kulttuur- da luâttšâddeem säämas da lääddas

Meeʹst lij jiõččân jiijjâsnallšem tuâjj säʹmmlai dommvuuʹdest. Tueʹjjeep mieʹrrkõskksaž kulttuur- da luâttšâddeemõhttsažtuâi vuuʹd škooulivuiʹm da peiʹvvpääiʹǩivuiʹm säämas da lääddas. Mij luâttkõõskõs Siidast vaʹstteem väʹlddkååddlast sääʹmǩiõllsaž luâttšâddeeʹmest Meäʹcchalltõs Luâttkääzzkõõzzâst.

 

Lââʹssteâđ kulttuur- da luâttšâddeeʹmest

Sääʹm-museo:
Ǩiiččeeituâjjvaʹstteei Pia Nikula, tel. 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Luâđkõõskõs:
Virkosmittemkiävtu sierânâsäššitobdee Kirsi Ukkonen, tel. 0206 39 7746, kirsi.ukkonen(at)metsa.fi