Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõs

Sääʹm-museost lij ǩieʹzzi kõʹllʼjempäiʹǩǩ še nuõrttsääʹm kulttuur kõõskõõzzâst Čeʹvetjääuʹrest, koʹst lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt. Äʹrbbvuõttpõõrtâst da tõn ǩeʹddmääʹrǩest åårrai ålggmuʹzeeʹjest mušttlep nuõrttsaaʹmi historiast da čuäʹjtep jälstem- da raajjâmvuõʹjjid kueʹhtten jeeʹres äiʹǧǧpââʹjest. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrtâst lij uʹcc muʹzeikaupp še.

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt lij oʹđđestraajjâmpoodd grååtnâs sääʹmtääll ålggraajõõzzeesvuiʹm. Põõrt seʹst åårrai čuäjtõs mušttal nuõrttsaaʹmi jieʹllmest tuuʹl da ânnʼjõžääiʹj. Äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmääʹrǩest lij puärrsab raajjâmäʹrbbvuõđ ouʹdde puhtti ålggmuʹzeivuʹvdd, koon raajõõzz lie rajjum ǩeerjlaž teâttkääivi da mušttlõõzzi vuâđald. Toʹben vuäitak vueiʹnned jm. jälstempõõrtid, njõllääiʹt, suõvvsääuʹn da ääʹrbvuâlaž nuõrttsäʹmmlaž vuäʹddkuärstõkvõnnâz.

Looǥǥ lââʹzz Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrtâst
Tobdstõõđ nuõrttsaaʹmi pirr mainsteei neʹttčuäjtõʹsse

Määuʹsteʹmes sizzpiâssâm
Äävaiåårramääiʹj: 1.7. –  30.8.2022 mââ – sue č 10-16

Õhttvuõtt-teâđ

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt – Kolttien Perinnetalo
Sevettijärventie 9041, 99930 ČEʹVETJÄUʹRR
Teʹl. 0400 373015
Neʹttpååʹšt: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi

Ålggmuʹzei čuäjtõs

Mij ålggmuʹzeeʹjest lij jiânnai mâiʹd ǩiõččâd. Nuʹtt 800 mettar kokksaž čâustõknallšem pälggsest kaaunak nuʹtt vittlo raajõssâd da rajlmed, kook lie juâǥtõllum kulttuurvuuʹdi leʹbe ââʹnnemjurddi meâldlânji. Pääiʹǩ mušttle Lääʹddjânnam kooum sääʹmkulttuur kulttuurääʹrbest, raajjâmääʹrbest da jieʹllemvuõʹjjin.

Vuʹvdd lij tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäkka rääuhtum. Toʹben vuäǯǯ jååʹtted pâi mieʹrǩǩuum, kattum pälggsest.
Looǥǥ lââʹzz ålggmuʹzeeʹjest da tõn čuäjtõõzzâst.

Äävaiåårramääiʹj

Ålggmuʹzei lij äävai muʹzei äävaiåårramääiʹji mieʹldd.
Jõs kõʹllʼjak  Ålggmuʹzeeʹjest tälvva, kannat väʹldded lokku åårrmõõžžid teâvõõttmest še. Viiŋkid täʹlvvteâvõõttma kaaunak VisitFinland neʹttseeidain.

Mobiilvuäʹpstõs

Leäʹp plaanääm mobiilvuäʹpstõõzz tiuddeed Ålggmuʹzei vuâđđvuäʹpstõõzzid. Mobiilvuäʹpstõs âânn seʹst teâđ ålggmuʹzei historiast da tõn jeeʹres paaiʹǩin. Mobiilvuäʹpstõõzz arkiivsnimldõõǥǥ, video da jiõntõõzz jeällte 12 älggmuʹzei paaiʹǩid. Leäʹp mieʹrǩǩääm paaiʹǩid kõõlbivuiʹm, koin käunnʼje QR-koodd tõn pääiʹǩ materiaaʹle.
Vuäʹpstõs lij vuäǯǯamnalla tâʹvvsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle. Tobdstõõđ ålggmuʹzei mobiilvuäʹpstõʹsse.