Site favicon

Puuttâm haʹŋǩǩõõzz

Ǩiõčč-tâma puuttâm haʹŋǩǩõõzzi tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin

Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Puuttâm haʹŋǩǩõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž Puuttâm haʹŋǩǩõõzzid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Õhttsallaš tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõs nuõrttsäʹmmlai aazztummšest Lääʹddjânnmest 1939–1949

Õhttsallaš da määŋgtiõđlaž haʹŋǩǩõs tuʹtǩǩad nuõrttsäʹmmlai seerdalääiʹj (1939-49), tääʹrǩben seerdalääiʹj rajjum kõskkpoddsaž jälstemsõõʹjid. Haʹŋǩǩõõzzâst õhtteet äʹššǩeʹrjjteâttkääivain da jiõntõsarkiivin käunnʼjeei teâđ nuõrttsäʹmmlai jieʹlli moštt-tiõttu. Tuʹtǩǩummuž tuejjeet õõutstõõzz da jeeʹres tuåimmjeeʹji kõõsk. Sääʹmǩiiʹddi raajjâmnorldõõǥǥ dokumentââʹstet da tõid raajat ođđ vuäʹpstemkõõʹlbid. Uuʹccben tobddum kõskkpoddsaž jälstempaaiʹǩi paaiʹǩid meäʹrtet da dokumentââʹstet. Haʹŋǩǩõõzz poodd riâššât äʹrbbvuõttreeis da seminaar, raajat õõlmtõõzz da peeiʹvtet Sääʹm-muʹzei Sääʹmjieʹllem-neʹttčuäjtõõzz. Puåđõõzzin prääʹzkjet påʹrǧǧmannust 2019 prääzkjum nuõrttsäʹmmlai aazztummuž 70-eeʹjjprääʹzniǩ.

Haʹŋǩǩõõzz teäggat Muʹzeikoontâr. Õhttsažtuâjast: Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Meäʹcchalltõs Lapin Luontopalvelut, Suomen Akatemia teäggtam The Skolt Saami Memory Bank-haʹŋǩǩõs (Giellagas-instituutt) di Suomen Akatemia teäggtam Culturally and Socially Sustainable Museum. Reframing the Policies of Representing Indigenous Sámi Culture in the Sámi Museum Siida -haʹŋǩǩõs (LaY), Yle Sápmi, Sääʹmarkiiv.

Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ 1.1.2018-30.9.2019

Lååʹddkällsi ålggmuʹzei –haʹŋǩǩõs

Sääʹm-muʹzei Lååʹddkällsi ålggmuʹzei -haʹŋǩǩõõzz viiǥǥât čõõđ Muʹzeikonttâr haʹŋǩǩõsteäggtõõzz veäkka. Õhttsallaš haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij čuäʹjtõõllâd säʹmmlaž meäccjemkulttuuʹre kuulli šeeʹllemnaaʹlid da -mõõntõõllmid da tääʹvted ođđ äʹššneǩjooukid. Ålggmuʹzeeʹjest åårrai meäccjemjuâkkaz ǩiõlid oođeet da ođđ vuäʹpstemkõõlbid raajat. Ålggmuʹzeeja vuäǯǯat še ođđ meäccjemteäddsaž vuäʹpstemouddaz. Tääʹrǩes vueʹssen Lååʹddkällsi ålggmuʹzei -haʹŋǩǩõõzzâst lij še porrmõškulttuur. Muʹzei reäšš täʹlvvmannust šiilporrmõšjeäʹǩǩesveär da Poorrâmpäiʹǩǩ Sarritist lie äʹrbbvuõttporrmõšpeeiʹv.

Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ lij 1.4.2018-30.3.2019.

Visit Arctic Europe II-juätkkhaʹŋǩǩõs

Maatkčemhaʹŋǩǩõs, koʹst õhttsažtuâj Lääʹddjânnam, Taarrjânnam da Ruõccjânnam tâʹvv-vuuʹdin. Väʹlddkååʹdd raaji pâʹjjel mõõnni õhttsažtuâj da mäʹtǩǩpaʹǩeeʹtt.

Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ 9/2018 – 3/2021.