Päättyneet hankkeet

Saamelaismuseo Siidan päättyneet hankkeet

Sanoista tilaksi – Siidan uuden päänäyttelyn kulttuuriosion konseptointiin

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahan konseptoidaan Siidan uutta päänäyttelyä.

Hankeaika 1.1.2020-31.12.2021

Oktasaš čoakkáldatbargu – Yhteinen kokoelmatyö

Hankkeessa luodaan saamelaisalueelle monimuotoinen saamelaisen kokoelmatyön osaamisverkosto, jossa vertaisopitaan, kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamuotoja kokoelmatyön eri osa-alueilla.  Hanketta rahoittaa Museovirasto.

Hankeaika on 1.1.2020 – 31.12.2021

Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi

”Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” –hankkeessa on mukana kolme saamelaismuseota; hankkeen vetäjä Saamelaismuseo Siida Inarista, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte Jokkmokista ja Eteläsaamelaismuseo ja -kulttuurikeskus Saemien Sijte Snåsasta sekä Lapin yliopisto että Luleån teknillinen yliopisto. Kokonaiskustannuksiltaan noin 2M€ kustantava hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 30.09.2022 ja sen rahoittaa Interreg Pohjoinen.

Hankkeessa luodaan uutta saamelaista museokieltä, jonka avulla saamelaiskulttuuri esitetään museoissa ja näyttelyissä sen omista lähtökohdista. Uutta näyttelykieltä kehitetään kolmen pilottikohteen kautta, joiden aiheet ovat Repatriaatio ja rumpu, Saamenpuku ja Kielen menetys. Näitä kolmea aihetta kehitetään sisällöllisesti ja esitysteknisesti tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden ja saamelaisyhteisön kesken sarjassa työpajoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saamelaista identiteettiä.

Hankkeen saamelaismuseot saavat yhteisestä näyttelykielestä eli saamelaisesta museokielestä vahvan pohjan tulevalle kehittämistyölle ja rajat ylittävälle yhteistyölle. Kehittämishankkeen pilotit jäävät pysyvästi osaksi Saemien Sijten, Saamelaismuseo Siidan ja Ájtten näyttelyitä. Museot ovat myös merkittäviä käyntikohteita alueillaan, joten hankkeella on elinkeinollista merkitystä.

Hankkeen tulokset jaetaan laajasti kansainväliseen käyttöön saamelaisten, museoalan toimijoiden ja museokävijöiden kanssa. Tavoitteena on, että̈ elinkeinoelämä̈ voi hyödyntää̈ hankkeen tuloksia palvelujen ja tuotteiden kehittelyssä̈.

Hankkeen projektipäällikkö Saamelaismuseo Siidassa on FM Eeva-Kristiina Harlin,
eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi, tel. +358 (0)40 485 3017

 
 

 

Yhteisöllinen tutkimushanke kolttasaamelaisten kotouttamisesta Suomessa 1939–1949

Yhteisöllinen ja monitieteellinen hanke tutkii kolttasaamelaisten evakkoaikaa (1939-49), tarkemmin evakkoaikana rakennettuja väliaikaisia asuinpaikkoja. Hankkeessa yhdistetään asiakirjalähteistä ja äänitearkistoista löytyvää tietoa kolttasaamelaisten elävään muistitietoon. Tutkimusta tehdään yhteisön ja eri toimijoiden kesken. Kolttakenttien rakennuskanta dokumentoidaan ja niille tehdään uudet opastekyltit. Vähemmän tunnettuja väliaikaisia asuinpaikkoja paikannetaan ja dokumentoidaan. Hankkeen aikana järjestetään perinneretki ja seminaari, tehdään julkaisu ja päivitetään Saamelaismuseon Kolttaelämää-verkkonäyttely. Tuloksilla juhlistetaan elokuussa 2019 vietettävää kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlaa.

Hanketta rahoittaa Museovirasto. Yhteistyössä: Kolttakulttuurisäätiö, Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut, Suomen Akatemian rahoittama The Skolt Saami Memory Bank-hanke (Giellagas-instituutti) sekä Suomen Akatemian rahoittama Culturally and Socially Sustainable Museum. Reframing the Policies of Representing Indigenous Sámi Culture in the Sámi Museum Siida -hanke (LaY), Yle Sápmi, Saamelaisarkisto.

Hankeaika 1.1.2018-30.9.2019

Ukkometsojen ulkomuseo –hanke

Saamelaismuseon Ukkometsojen ulkomuseo -hanke toteutetaan Museoviraston hankerahoituksen turvin. Yhteisöllisen hankkeen tavoitteena on esitellä saamelaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvia pyyntitapoja ja -menetelmiä ja tavoittaa uusia asiakasryhmiä. Ulkomuseolla sijaitsevan metsästysosaston ansat uusitaan ja uudet opastustaulut laaditaan. Ulkomuseolle saadaan myös uusi metsästyspainotteinen opastustuote. Tärkeänä osana Ukkometsojen ulkomuseo -hankkeessa on myös ruokakulttuuri. Museo järjestää helmikuussa riistaruokaillallisen ja Ravintola Sarritissa on perinneruokapäiviä.

Hankeaika on 1.4.2018-30.3.2019.

Visit Arctic Europe II-jatkohanke

Matkailuhanke, jossa yhteistyötä Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla. Valtakunnan rajoja ylittävää yhteistyötä ja matkapaketteja.

Hankeaika 9/2018 – 3/2021.

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa

Lapin yliopiston ja Saamelaismuseo Siidan yhteinen tutkimushanke ”Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa” käynnistyi lokakuussa 2016 ja päättyi syyskuussa 2018. Hanke oli Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke ja sen vastuuhenkilö oli Lapin yliopiston saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen.

Hankeen tuloksena oli kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestäviä käytänteitä museotyöhön alkuperäiskansamuseossa. Hankkeen yhtenä tuloksena on käsikirjoitus Siidan pää- ja johdantonäyttelyiden saamelaiskulttuuriosaan. Lisäksi hankkeessa luotiin Saamelaismuseo Siidalle saamelaisten arvoja ja tarpeita vastaava näyttelypoliittinen ohjelma, joka ohjaa museon näyttelytyötä, ja kehitettiin malleja, joilla saamelainen yhteisö voidaan osallistaa kulttuuriperintötyöhön museossa.

Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina 2015-2016

Saamelaismuseo Siidassa alkoi Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina -hanke syyskuussa 2015. Hankkeen tarkoituksena oli saamelaisen perinteen tallentaminen yhteisön tarpeista lähtien. Perinteen tallentamisen lisäksi tavoitteena oli eri sukupolvien kohtaaminen ja tieto-taidon siirtäminen eteenpäin.

Saamelaismuseo kokeili hankkeessa uutta toimintatapaa, jossa perinnetietoa tallennettiin saamelaisyhteisöjen ideoiden ja tarpeiden pohjalta. Innovatiivisen ja osallistavan hankkeen rahoitti Museovirasto. Hanke jatkui vuoden 2016 lokakuun loppuun saakka. Hankkeessa työskenteli projektityöntekijä.

Hankkeessa tuotettiin digitaalinen tarinagiisa (linkki).

Saamelaismuseo Siidaan on perustettu alkuvuodesta 2011 Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö. Yksikön perustamisen mahdollistivat kaksi erillishanketta:

Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö 2011-2014

Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö -pilottihankkeen kautta saamelaisalueen arkeologisen kulttuuriperinnön viranomaistehtävät siirrettiin Saamelaismuseolle. Museovirasto ja Saamelaismuseo allekirjoittivat 1.1.2011 yhteistyösopimuksen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa kulttuuriympäristöyksikön toiminta pysyväksi.

Hankkeen toiminta-alueena oli saamelaisten kotiseutualue ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ealli biras – Elävä ympäristö 2011-2014

Hankkeessa tehtiin julkaisu Ealli biras – Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma (1. painos 2013, 2. painos 2015). Suomen Kotiseutuliitto valitsi kirjan Vuoden kotiseutu­teokseksi vuonna 2014. Hankkeessa tuotettiin myös näyttely saamelaisesta kulttuurimaisemasta ja rakennusperinteestä. Näyttely oli esillä Siidassa 15.6.2013–12.10.2014.

Hankkeen toiminta-alueena oli saamelaisten kotiseutualue.  Hankkeen rahoitta­jana oli EAKR – Euroopan aluekehitysrahasto ja kansallisena rahoittajana Lapin liitto.

Lisätietoja: Kulttuuriympäristöyksikkö

NÉDA ORDYM – Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhanke (Culture Tourism Project of the Indigenous Peoples of the North) 2010-2013

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koordinoima hanke toteutetaan saamelaisalueen lisäksi kahdella Venäjän federaation alueella. Nédan osuus tapahtuu Nenetsian autonomisessa piirikunnassa ja Ordymin osuus järjestetään Komin tasavallassa. Sekä néda nenetsiaksi että ordym komin kielellä tarkoittavat polkua, porojen jutaamareittiä.

Hankkeessa luodaan, kehitetään ja markkinoidaan matkailu- ja kulttuuripalveluja etnisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta alueen alkuperäiskansojen omista näkökulmista ja lähtökohdista käsin verkostoitumisen, tuotekehittelyn ja kouluttamisen avulla. Hankkeen rahoittajana on Nenetsian osuudessa EU:n Kolarctic ENPI CBC -ohjelma ja Komin osuus kuuluu Suomen ulkoministeriön rahoittamaan lähialueyhteistyöhön. Lisäksi molempiin osuuksiin kuuluu paikallinen omarahoitusosuus.

Saamelaismuseo Siida osallistuu hankkeeseen vaihtamalla poronhoitokulttuureihin liittyviä erikoisnäyttelyitä Narjan-Marissa toimivan museon kanssa vuosina 2012 -2013.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Sápmi miehtá –hanke (1.1.2011-31.12.2013)

Sápmi miehtá on Saamelaisalueen koulutuskeskusen toteuttamama projekti, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankkeen budjetti on 498 500 €.

Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoidaan ja kehitetään etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi toteutetaan koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan.

Saamelaismuseo Siidan osuutena hankkeessa on tuottaa sisältöä virtuaalikoulun opetuksen tueksi. Saamelaismuseo tuottaa hankkeen aikana virtuaalikoulun osaksi www-sivuston Eatnanšaddu – Luonnonkasvien käyttö.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Interaktiivinen Sápmi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hakeman hankkeen päätavoitteena on kouluttaa media-alan osaajia Saamelaisalueen median tarpeisiin: interaktiivisen median sisällöntuottajia (mediakasvatus), animaatioteknologian ja sosiaalisen median osaajia. Hankkeen osatavoitteita ovat: parantaa saamelaislasten ja -nuorten koulutuksellista ja sosiaalista tavoitettavuutta saamelaisalueen ulkopuolella, parantaa alueen työllisyysmahdollisuuksia sekä edesauttaa muuttotappion vähenemistä lisäämällä nuorten mahdollisuuksia työllistyä saamelaisalueella, kehittää kulttuurintuntemusta ja taltiointia, ja sitä kautta tehdä saamelaiskulttuuria tunnetummaksi valtakunnallisesti, sekä tuottaa saamelaisalueen kulttuuriopetusmateriaalia.Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suuralueosiosta. Hankeaika on 1.8.2010 – 30.12.2012.

Saamelaismuseo Siidan osuus hankkeesta liittyy saamelaisen kulttuuriperinnön taltiointiin ja esittämiseen uuden median kanavilla. Museon tavoitteena on samalla parantaa henkilöstön omaa uusmedia-alan osaamista.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Saamelainen nuoriso (Samisk ungdom)

Pohjoismaisten saamelaiskulttuuria tallentavien museoiden yhteisen hankkeen tavoitteena on dokumentoida saamelaisnuorten elämää yhdessä nuorten itsensä kanssa. Dokumentoinnin keinoina ovat mm. valokuvaus ja/tai videokuvaus sekä yhteiset workshopit. Projektin tavoitteena on aktivoida nuoria vaikuttamaan siihen, mitä museot tallentavat kokoelmiinsa nykypäivän saamelaiskulttuurista. Suomessa dokumentointiyhteistyökumppaneina toimii kuusi 14-18-vuotiasta kaupungeissa asuvaa ns. citysaamelaista nuorta.

Hanke on alkanut 1.5.2009 ja se päättyy vuoden 2011 alussa.Hankkeen päätoimija on Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum (Jokkmokk, Ruotsi) ja projektista vastaavat Ylva Jannok Nutti ja Anna Westman. Hankekumppaneina ovat: Varangin merisaamelaismuseo (Varangerbotn, Norja), Saemien Sijte -yhdistys (Snåsa, Norja), sekä Saamelaismuseo Siida (Inari, Suomi). Hanke saa rahoitusta Interreg IV/A Nord -ohjelmasta.

Lisätietoja:
http://samiyouth.typo3konsult.se/