Päättyneet hankkeet

Saamelaismuseo Siidan päättyneet hankkeet

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa

Lapin yliopiston ja Saamelaismuseo Siidan yhteinen tutkimushanke ”Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa” käynnistyi lokakuussa 2016 ja päättyi syyskuussa 2018. Hanke oli Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke ja sen vastuuhenkilö oli Lapin yliopiston saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen.

Hankeen tuloksena oli kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestäviä käytänteitä museotyöhön alkuperäiskansamuseossa. Hankkeen yhtenä tuloksena on käsikirjoitus Siidan pää- ja johdantonäyttelyiden saamelaiskulttuuriosaan. Lisäksi hankkeessa luotiin Saamelaismuseo Siidalle saamelaisten arvoja ja tarpeita vastaava näyttelypoliittinen ohjelma, joka ohjaa museon näyttelytyötä, ja kehitettiin malleja, joilla saamelainen yhteisö voidaan osallistaa kulttuuriperintötyöhön museossa.

Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina 2015-2016

Saamelaismuseo Siidassa alkoi Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina -hanke syyskuussa 2015. Hankkeen tarkoituksena oli saamelaisen perinteen tallentaminen yhteisön tarpeista lähtien. Perinteen tallentamisen lisäksi tavoitteena oli eri sukupolvien kohtaaminen ja tieto-taidon siirtäminen eteenpäin.

Saamelaismuseo kokeili hankkeessa uutta toimintatapaa, jossa perinnetietoa tallennettiin saamelaisyhteisöjen ideoiden ja tarpeiden pohjalta. Innovatiivisen ja osallistavan hankkeen rahoitti Museovirasto. Hanke jatkui vuoden 2016 lokakuun loppuun saakka. Hankkeessa työskenteli projektityöntekijä.

Hankkeessa tuotettiin digitaalinen tarinagiisa (linkki).

Saamelaismuseo Siidaan on perustettu alkuvuodesta 2011 Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö. Yksikön perustamisen mahdollistivat kaksi erillishanketta:

Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö 2011-2014

Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö -pilottihankkeen kautta saamelaisalueen arkeologisen kulttuuriperinnön viranomaistehtävät siirrettiin Saamelaismuseolle. Museovirasto ja Saamelaismuseo allekirjoittivat 1.1.2011 yhteistyösopimuksen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa kulttuuriympäristöyksikön toiminta pysyväksi.

Hankkeen toiminta-alueena oli saamelaisten kotiseutualue ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ealli biras – Elävä ympäristö 2011-2014

Hankkeessa tehtiin julkaisu Ealli biras – Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma (1. painos 2013, 2. painos 2015). Suomen Kotiseutuliitto valitsi kirjan Vuoden kotiseutu­teokseksi vuonna 2014. Hankkeessa tuotettiin myös näyttely saamelaisesta kulttuurimaisemasta ja rakennusperinteestä. Näyttely oli esillä Siidassa 15.6.2013–12.10.2014.

Hankkeen toiminta-alueena oli saamelaisten kotiseutualue.  Hankkeen rahoitta­jana oli EAKR – Euroopan aluekehitysrahasto ja kansallisena rahoittajana Lapin liitto.

Lisätietoja: Kulttuuriympäristöyksikkö

NÉDA ORDYM – Pohjoisten alkuperäiskansojen kulttuurimatkailuhanke (Culture Tourism Project of the Indigenous Peoples of the North) 2010-2013

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koordinoima hanke toteutetaan saamelaisalueen lisäksi kahdella Venäjän federaation alueella. Nédan osuus tapahtuu Nenetsian autonomisessa piirikunnassa ja Ordymin osuus järjestetään Komin tasavallassa. Sekä néda nenetsiaksi että ordym komin kielellä tarkoittavat polkua, porojen jutaamareittiä.

Hankkeessa luodaan, kehitetään ja markkinoidaan matkailu- ja kulttuuripalveluja etnisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta alueen alkuperäiskansojen omista näkökulmista ja lähtökohdista käsin verkostoitumisen, tuotekehittelyn ja kouluttamisen avulla. Hankkeen rahoittajana on Nenetsian osuudessa EU:n Kolarctic ENPI CBC -ohjelma ja Komin osuus kuuluu Suomen ulkoministeriön rahoittamaan lähialueyhteistyöhön. Lisäksi molempiin osuuksiin kuuluu paikallinen omarahoitusosuus.

Saamelaismuseo Siida osallistuu hankkeeseen vaihtamalla poronhoitokulttuureihin liittyviä erikoisnäyttelyitä Narjan-Marissa toimivan museon kanssa vuosina 2012 -2013.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Sápmi miehtá –hanke (1.1.2011-31.12.2013)

Sápmi miehtá on Saamelaisalueen koulutuskeskusen toteuttamama projekti, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankkeen budjetti on 498 500 €.

Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoidaan ja kehitetään etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi toteutetaan koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan.

Saamelaismuseo Siidan osuutena hankkeessa on tuottaa sisältöä virtuaalikoulun opetuksen tueksi. Saamelaismuseo tuottaa hankkeen aikana virtuaalikoulun osaksi www-sivuston Eatnanšaddu – Luonnonkasvien käyttö.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Interaktiivinen Sápmi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hakeman hankkeen päätavoitteena on kouluttaa media-alan osaajia Saamelaisalueen median tarpeisiin: interaktiivisen median sisällöntuottajia (mediakasvatus), animaatioteknologian ja sosiaalisen median osaajia. Hankkeen osatavoitteita ovat: parantaa saamelaislasten ja -nuorten koulutuksellista ja sosiaalista tavoitettavuutta saamelaisalueen ulkopuolella, parantaa alueen työllisyysmahdollisuuksia sekä edesauttaa muuttotappion vähenemistä lisäämällä nuorten mahdollisuuksia työllistyä saamelaisalueella, kehittää kulttuurintuntemusta ja taltiointia, ja sitä kautta tehdä saamelaiskulttuuria tunnetummaksi valtakunnallisesti, sekä tuottaa saamelaisalueen kulttuuriopetusmateriaalia.Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suuralueosiosta. Hankeaika on 1.8.2010 – 30.12.2012.

Saamelaismuseo Siidan osuus hankkeesta liittyy saamelaisen kulttuuriperinnön taltiointiin ja esittämiseen uuden median kanavilla. Museon tavoitteena on samalla parantaa henkilöstön omaa uusmedia-alan osaamista.

Lisätietoja:
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi

Saamelainen nuoriso (Samisk ungdom)

Pohjoismaisten saamelaiskulttuuria tallentavien museoiden yhteisen hankkeen tavoitteena on dokumentoida saamelaisnuorten elämää yhdessä nuorten itsensä kanssa. Dokumentoinnin keinoina ovat mm. valokuvaus ja/tai videokuvaus sekä yhteiset workshopit. Projektin tavoitteena on aktivoida nuoria vaikuttamaan siihen, mitä museot tallentavat kokoelmiinsa nykypäivän saamelaiskulttuurista. Suomessa dokumentointiyhteistyökumppaneina toimii kuusi 14-18-vuotiasta kaupungeissa asuvaa ns. citysaamelaista nuorta.

Hanke on alkanut 1.5.2009 ja se päättyy vuoden 2011 alussa.Hankkeen päätoimija on Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum (Jokkmokk, Ruotsi) ja projektista vastaavat Ylva Jannok Nutti ja Anna Westman. Hankekumppaneina ovat: Varangin merisaamelaismuseo (Varangerbotn, Norja), Saemien Sijte -yhdistys (Snåsa, Norja), sekä Saamelaismuseo Siida (Inari, Suomi). Hanke saa rahoitusta Interreg IV/A Nord -ohjelmasta.

Lisätietoja:
http://samiyouth.typo3konsult.se/