Sääʹm-museo ruâkk sääʹm kulttuurääʹrb Lääʹddjânnmest

Sääʹm-museo meerlaž tuâjjan lij ruõkkâd sääʹm kulttuurääʹrb Lääʹddjânnmest. Tuâj vääimast lie norldõkkân, koid koʹlle kääuʹn, snimldõõǥǥ, čeäʹppõs, ålggmuʹzei rajjõõzz da arkiiv- di ǩiõttǩeʹrjjpõrttaunstõõzz. Seeiltep, tuõʹllʼjep, håiddap da čuäʹjtep norldõõǥǥeen di tuejjeep tõid õhttneei tuʹtǩǩummuž.

Norldõktuåimmjummuž liʹnnjai da ohjjad Sääʹm-museo norldõkpoliittlaž programm. Norldõõǥǥ šorrne jäänmõsân sǩiâŋkkõõzzin da aktiivlânji dokumentââʹsteeʹl ânnʼjõžääiʹj eettmõõžžid. Haʹŋǩǩummuž norldõõǥǥid tuejjeet tuʹmmjeeʹl, tõn diõtt ko norldõõǥǥ lie juʹn määŋgin vueʹzzin vaiddâz.

Norldõõǥǥid vuäitt tobdstõõttâd Siidast da interneeʹttest

Jeeʹres äiʹǧǧpõõʹji sääʹmkulttuurâst da -fiʹttjõõzzin mušttleei norldõõǥǥeen vuäitt tobdstõõttâd Siida väʹlddčuäjtõõzzâst da vaajtõõvi čuäjtõõzzin. Sääʹm-museo norldõõǥǥi ärvvsummuz kaauʹnid  vuäitt ǩiõččâd še Interneeʹttest Finna-teâttkääzzkõõzzâst da kaauʹni 3D-maallid Sketchfab-neʹttseiddõõzzâst.

Ääiʹjpoddsaž teâtt Sääʹm-museo norldõktuåimmjummšest käunnai Siida neʹttseeidain da sosiaalʼlaž media kanaalin.

Norldõõǥǥ lie õõʹnnʼji vääras

Norldõktuâjjam kõskksumõs ärvv lij õhttsallašvuõtt. Tuâjj vuâđđââvv vuârrvaikktummša di õõutstõõzz vuässõõttmõʹšše muʹzeituõjju, tõn plaanummša da ooudâsviikkma. Sääʹm-museo norldõõǥǥ lie peʹce tõi ǩiiččeeʹji vääras, ǩeäi miõl tõk ǩeäʹsse de jeäʹrben tõi aktiivlaž õõʹnnʼji – sääʹmõõutstõõzz vuäzzlai da tuʹtǩǩeeʹji – vääras. Haaʹleep norldõktuâjast väʹldded lokku jeäʹrben sij taarbid da tuäivaid.

Norldõktuâjjlam vaʹsttee norldõõǥǥid õhttneei äʹššneǩ-kõjldõõzzid neʹttpååʹšt da teʹlfoon mieʹldd. Norldõõǥǥid kuulli kaauʹnid lij vueiʹtlvaž tuʹtǩǩeed ouddǩiõʹtte suåppum äiʹǧǧen da kaauʹnin vuäitt tiʹllʼjed snimldõõǥǥid še. Muʹzeikaauʹnid laiʹnnʼjet jeeʹres muʹzeeʹjid da ââʹnnemnorldõõǥǥ kaauʹnid jeeʹres tuåimmjeeʹjid še. Tuʹtǩǩeem- da laiʹnnʼjemaaʹššin tuäivvap õhttvuõttvälddmõõžž nokk ääiʹjeld!