Sääʹm-museo ruâkk sääʹm kulttuurääʹrb Lääʹddjânnmest

Sääʹm-museo Siida norldõk-kääzzkõõzz lie tuâjjlažkååʹdd luämai diõtt ǩidd 1.7.– 4.8.2024.

Sääʹm-museo meersaž tuâjjan lij ruõkkâd sääʹm kulttuurääʹrb Lääʹddjânnmest. Tuâj õđđmest lie mij norldõõǥǥ, koid koʹlle täʹvver, snimldõõǥǥ, čeäppõs, ålggmuseo raajâlm da arkiiv- di ǩiõttǩeʹrjjpõrttaunstõõzz. Seeiltep, tuõʹllʼjep, håiddap da čuäjtõõllâp mij norldõõǥǥid di tuejjeep tõid õhttneei tuʹtǩǩummuž.

Norldõktoiʹmmjummuž liʹnjjai da ohjjad Sääʹm-museo norldõkpoliittlaž programm, koon peeiʹvtet ååʹn.

Liŋkk oouʹdab versiooʹje käunnai tääiʹben (lääʹddǩiõlâst, pdf, 2 Mt).

Täʹvver- da snimldõknorldõõǥǥ nårrje õõuʹdmõssân ođđ sǩiâŋkkmõõžžin da ânnʼjõžääiʹj eettmõõžži aktiivlaž dokumentâʹsttmin. Täʹvverhaʹŋǩǩummšid tuejjeet norldõõǥǥid tuʹmmjeeʹl tõn diõtt, ko norldõõǥǥ lie juʹn määŋgain vueʹzzin kaʹtti. Snimldõknorldõõǥǥ veeideem diõtt tuäivvap õutstõõzzâst tän poodd jeäʹrben 2000-lååǥǥ aalǥ snimldõõǥǥid.

Norldõõǥǥid vuäitt tobdstõõttâd Siidast da interneeʹttest

Jeeʹres äiʹǧǧpõõʹji sääʹmkulttuurâst da -fiʹttjõõzzin mušttleei norldõõǥǥid vuäitt tobdstõõttâd Siida väʹlddčuäjtõõzzâst da vaajtõõvvi čuäjtõõzzin.

Sääʹm-museo norldõõǥǥi täʹvvrid vuäitt plaađeed še Interneeʹttest Finna-teâttkääzzkõõzzâst da täʹvvri 3D-maallid Sketchfab-neʹttseiddõõzzâst. Sääʹm-museo snimldõknorldõõǥǥi snimldõõǥǥid jeät leäkku veâl õlmstâttam interneeʹttest.

Ääiʹjpoddsaž teâtt Sääʹm-museo norldõktoiʹmmjummšest käunnai Siida neʹttseeidain da sosiaalʼlaž media kanaalin.

Norldõõǥǥ lie õõʹnnʼji vääras

Mij norldõktuâj tääʹrǩmõs ärvv lij õutstõõzzlažvuõtt. Tuâjj vuâđđââvv vuârrvaaiktõʹsse di õutstõõzz vuässõõttmõʹšše museotuõjju, tõn plaanmõʹšše da oouʹdummša. Sääʹm-museo norldõõǥǥ lie peʹce persteei oummi ko aainâs tõi aktiivlaž õõʹnnʼji – sääʹmõutstõõzz vuäzzlai da tuʹtǩǩeeʹji – vääras. Haaʹleep norldõktuâjast väʹldded lokku jeäʹrben sij taarbid da tuõivvjid.

Sääʹm-museo jääʹǩǩat säʹmmlaid kuõskki tuʹtǩǩummuž eettlaž vuäʹppõõzzid.

Mij norldõktuâjjla vaʹsttee norldõõǥǥid õhttneei äʹššneǩ-kõõččmõõžžid neʹttpooʹštin da teʹlfoonin. Tieuʹd tuʹtǩǩeemlååʹpplomaakk, jõs haaʹlääk tuʹtǩǩeed norldõõǥǥid kuulli täʹvvrid da snimldõõǥǥid, da vuõlttâd tõn miʹjjid vuâllaǩeeʹrjtum juʹn-a neʹttpooʹštin leʹbe pååʹšt mieʹldd.

Tuʹtǩǩeemlååʹpplomaakk da tõn tieuʹddemvuäʹppõõzzid vuäitt laaddâd täʹst (lääʹddǩiõlâst):

Museotäʹvvrid laiʹnnʼjet jeeʹres museoid da ââʹnnemnorldõõǥǥ täʹvvrid še jeeʹres toiʹmmjeeʹjid. Laiʹnnʼjemaaʹššin tuäivvap õhttvuõttvälddmõõžž ääiʹjpeäʹlnn.

Snimldõõǥǥin vuäitt tiʹllʼjed digitaalʼlaž kopioid. Digitaalʼlaž kopioin peʹrrjet vueiʹtlvânji snimldõk-kääzzkõshâʹddliist meâldlaž määusaid.