Luâttkõõskõs Siida äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst kaart, viiŋk da lååʹv Pâʹjj-Lappi luâđast liikkeeʹjid

Luâttkõõskõs Siida äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst vuäʹpstep luâđastjååttmõʹšše, maatkčummša da looʹvid õhttneei kõõččmõõžživuiʹm obb tââʹvmõs Lappi leʹbe Aanar da Uccjooǥǥ kooʹddi vuuʹdin. Veäʹǩǩtep äʹšštoobdlânji da oʹdinaknallšeld ââʹnteei paaiʹǩi da ǩeäini vaʹlljummšest, di vuäʹpstep staanâs luâđastjååttma. Meeʹst lij ääiʹjpoddsummus da tääʹrǩmõs teâtt vuuʹd luâttåårrmõõžžin, ǩeäini väʹǯǯelvuõđâst di tollsõõʹjin da poostpõõrtin. Veiddsõs karttvaalljstõǥsteen käunnʼje ålgganjååʹttem- da luâttkaart Pâʹjj-Lappi voudda. Mââimõs poodd viiŋki kõõččmõõžž poodd vuäitak tuejjeed miʹjjid iʹlmmtõõzz še luõttu vueʹlǧǧmest.

Kääzzkõõzz luâđastjooʹttjid da jooʹttjid

Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkõstuåimmpäiʹǩǩ Luâttkõõskõs Siidast lij šiõǥǥ alggpäiʹǩǩ nuʹtt õõldâsluâttreissu, kueʹllšeeʹllemreissu ko kuuʹǩǩab poostaijânnamjååʹttma. Čiâss vuejjam-määʹtǩ seʹst Luâttkõõskõs Siidast liâvtâʹtte Lääʹddjânnam fiinmõs jååʹttempaaiʹǩid kuulli Lemmenjooǥǥ meermeäʹcc da Kevo luâttmuõrrkaardâs di Pääʹnntuõddâr, Väʹččer, Mueʹtǩǩtuõddâr, Kaldoaivi da Paistuõddâr veiddsõs poostaijânnamvuuʹd. Aanar ceerkavsiid pirr åårrai Aanar luâđastjååʹttemvuʹvdd taʹrjjad peiʹvvluâđastjooʹttjid jiiʹjjesnallšem õõldâsǩeäinid da miõʹlle pâššneei vueiʹnlmid.

Äbbai Juutuajokk luâštt Siida ooudâst poostaijânnamnallšem Aanarjäurra, kååʹtt lij čääʹccluâđastjooʹttji da kueʹllšiiʹllʼji niõǥǥõspäiʹǩǩ. Äʹššneǩ-kääzzkõõzzsteen vuäǯǯak teâđ täi vuuʹdi luâđastjååʹttemkääzzkõõzzin da luâđast. Meeʹst vuäitak vaʹrrjed še meäʹcchalltõs vuokrrǩeâmpaid di viǯǯâd Pâʹjj-Lappi vuuʹdest åårrai vuokrrǩeâmpai lokkčoouʹdid.

Lååʹv kueʹllšeeʹllma, mieʹcstummša da luâttjååttlõʹǩǩe

Aanarjäuʹrr, Juutuajokk, Njauddâmjokk da määŋg poostaijânnamvuuʹdest åårrai tuõddârjääuʹr lie kueʹllšiiʹllʼji niõǥǥõspääiʹǩ. Täin fiin kueʹllčaaʹʒʒin naaudšummša taarbšum looʹvid vuäitak haʹŋǩǩeed hieʹlǩeld äʹššneǩ-kääzzkõõzzsteen. Lââʹssen kääzzkâʹsttep mieʹcstem- da luâttjååttlõklooʹvid õhttneei aaʹššin.

Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkõs Siidast:
Teʹl. 0206 39 7740,  Leäʹp äävai.
siida(at)metsa.fi
Luontoon.fi

Eraluvat.fi – kääzzkõsnââmar: 020 69 2424 (arggpeiʹvven č. 9-16)
Neʹttpååʹšt: eraluvat(a)metsa.fi www.eraluvat.fi