Albma olbmot – Õumm oummu

23.6.2020 - 30.4.2021

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Pekka Sammallahti lij tobddum jäänmõsân suu tuâjast sääʹmǩiõli da kulttuur pirr. Son lij Oulu Universiteeʹtt emeritusprofessor da vaaikat õinn jiânnai sääʹmǩiõlid. Sammallahti vääžnʼjumus tuâi lie sääʹmǩiõli sääʹnnǩeeʹrj. Son lij Heʹlssen ååraž, leâša lij jälstam pieʹll jieʹllmes Uccjooǥǥ Vetsikkost. Sniimmâm lij leämmaž suʹnne vääžnai juʹn 50-looǥǥâst aaʹljeeʹl da son lij vuäǯǯam tõn preeddnen ääkkstest sniimmi Hildur Larssonist Ruäʹvnjaarǥâst. Suu viʹllj Pentti Sammallahti lij meeraikõõsǩeld tobddum sniimmi še.

Pekka Sammallahti lij âânnam snimldõõǥǥi privatčuäʹjtõõzzid Aanrest (2013), Ruäʹvnjaarǥâst (2015), Oulust (2015) da Hettast (2016) di son lij vuässõõttâm õhttsaž čuäʹjtõõzzin Münchenist (2011), Pariisist (2011), Heʹlssnest (2016) da Kuopiost (2016). Näkmi lââʹssen Sammallahti lij čuäʹjtam snimldõõǥǥees Kuusamo Luontokuva -šõddmõõžžâst (2015) da Camera Borealis – šõddmõõžžâst Aanrest (2016). Vääžnʼjumus suu ǩeeʹrjin lij õõutsââʹjest Antti Haatajain čõõđtum ǩeʹrjj “Tuulessa roihuaa maa” (Tammi 2017), kååʹtt vuäǯǯai cisttpeäggtõõzz Vuoden luontokirja (Eeʹjj luâttǩeʹrjj) – ǩeâšttõõttmõõžžâst v. 2017.

Marja Helander lij vaʹlljääm da noorrâm čuäʹjtõõzz snimldõõǥǥid. Helander lij tobddum sniimmi, kååʹtt mââimõs eeʹjjin lij älggam tuejjeed vuäʹnkõsfiiʹlmid še. Sääm-muʹzei Siida lij puuʹtʼtam čuäʹjtõõzz.