Õhttsallaš sijddjååttmõš sääʹmvuuʹdin

Norldõkmaacctõõzz, ođđ norldõkjuâǥǥaz, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem õhttsallaš norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tiõrvpueʹttem tobdsted oummid da paaiʹǩid vuäʹmm snimldõõǥǥin, tobdstõõttâd norldõk-kaauʹnid da mainsted vueiʹtlvaid tuäivaid õhttsõʹžže norldõktuõjju.

Sääʹm-muʹzei Siida da SámiSoster ry jäʹrjste õhttsallaž sijddjååttmõõžž 16.3.–7.4.2022 sääʹmvuuʹdin tän jäʹrjstõõzzâst: Vuõccu, Čeʹvetjäuʹrr, Hetta, Karesuvanto, Njeäʹllem  da Uccjokk .  Mõõnni čõõuč prääzkjõõʹstim sääʹmmnorldõõǥǥ domoi maacctõõzz. Norldõkmaacctõõzz,ođđ norldõkjuâǥǥas, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tääzz kollʼjeen sij haaʹlee kuullâd õhttõõzz vuäinnmõõžžid pueʹttiääiʹj norldõktuâjast.

Õhttsallaž sijddjååttmõõžž mieʹrren lij kuvddled õhttõõzz tuäivaid da taarbid kollʼjeen puõʹttiääiʹj õhttsallša tuõjju, čuäjtõõllâd Sääʹm-muʹzei Siida tåimmʼmõõžž de mainsted Sääʹm- muʹzei da Luâttkõõskõs Siida veeideem da vuâđđpuârõõzz taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Noorõõttmõõžžin čuäʹjte karttčuäjtõõzzân vuäʹmm snimldõõǥǥid, koid tuäivvap naroodâst vieʹǩǩ pottjeeʹjid tobdstõk- da päiʹǩǩteâđaid. Lââʹssen mieʹldd liâ måtam päiʹǩǩ-kåʹddpuõttla kääuʹn sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥin. Oođuum Siida ääʹvee 1.6.2022.

Vuõccust, Hettast, Karesuvaantast, Njeäʹllmest da Uccjooǥǥâst âʹnne SámiSoster ââʹǩǩoummi äʹrtteltåimmʼmõõžž äʹššõhttvuõđâst peiʹvvnoorõõttmõõžž.

Jeäʹǩǩesnoorõõttmõõžž äʹlǧǧe č 17.00 da pääiʹǩ âʹlnn lij kååʹfftaʹrjjummuš. Vuässõõttmõš lij dääram. Tuäivtep pukid pakksânji tiõrvpueʹttem!

Noorõõttmõõžž

Se 16.3. č 17 Vuõccu,  Vuõccu škooul

Ne 17.3. č 17 Čeʹvetjäuʹrr , Čeʹvetjääuʹr škooul

Vu 21.3. č 17 Hetta, Luovatupa

Mâ 22.3. č 17 Karesuvanto, Karesuvanto škooul

Se 6.4. č 10 Njeäʹllem, Njeäʹllem Kerhopõrtt (pâi peiʹvvnoorõõttmõš)

Ne 7.4. č 17 Uccjokk, Uccjokknjääʹlm škooul

Kartt: Sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥ

Lââʹssteâđaid

Narodtuâjjvaʹstteei Pia Nikula, Sääʹm-muʹzei Siida, pia.nikula(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 621 2663

Muʹzeipedagoog Milla Pulska, Sääʹm-muʹzei Siida, milla.pulska(at)samimuseum.fi, teʹl.0406721181

Sääʹm-muʹzei olgglõslooǥǥâlmräidd III: Nuõrttsäʹmmlai siidsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõš 1900-looǥǥâst

Tallenne katseltavissa 11.3 asti

 

Ääiʹj poddsa tuʹtǩǩeemteeʹmm olgglõsloǥlmen

Sääʹm-muzei Siida riâšš täʹlvvpââʹjest olgglõslooǥǥâlmrääid, koʹst čuäʹjtâʹlle sääʹmkulttuuʹre kollʼjeeʹjid ääiʹjpoddsaid tuʹtǩǩeemteeʹmid. Piâzzak kuullâd äʹšštobddilooǥǥâlm miõllǩiddsast teeʹmmest juõʹǩǩ määnpââʹjj rosttovmannust pâʹzzlâšttam -männʼja. Teeʹmm da looǥǥâlm õõʹnni taʹrǩǩâʹvve pâi âlddlubun ääiʹjpoodd.  Ääiʹjtääʹsslaž liist de vuäʹppõõzz vuässõõttmõʹšše kaaunak neʹttseidsteen siida.fi. Linkki striimiin

Nuõrttsäʹmmlai siidsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõš 1900-looǥǥâst.

Loǥlmest jieʹllep čõõđ nuõrttsäʹmmlai sijddsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõõžž da tuåimmjem vueiʹtlvažvuõđid 1900-lååǥǥast. Haaʹlääm jååʹđted kuulljid 1920- lååǥǥ sijddsåbbri põrttǩiiʹrji paʹldde da jieʹlled čõõđ oʹđđest aazztummumša koʹlljeeʹjid sijddsåbbri da ouddoummi tåimmʼmõõžž da looppâst tõid proseeʹssid, kook muʹtte ouddoummu tuåim naʹddjemtuåimast valdiast pääʹlǩes vuäǯǯjen veerǥlõʹžžen nuõrttsäʹmmlai eʹtǩǩeeʹjen 1970-lååǥǥast.

Looǥǥâlm õõʹnnʼjen  lij Sonja Tanhua, FM näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩeei Giellagas-instituuttâst. Looǥǥâlm lij lääddas da looǥǥâlm pešttmõš lij nuʹtt 1 čiâss. Ruõkkum looǥǥâlm kuâđđai ǩiõččâmnalla Siida youtube- vuõllsa piâtnâc 11.3.2022 räjja.

Tiõrvpueʹttem!

Kartt: Sääʹm-muʹzei Siida  norldõõǥǥ

Albma olbmot – Õumm oummu

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Marja Helander lij vaʹlljääm da noorrâm čuäʹjtõõzz snimldõõǥǥid. Helander lij tobddum sniimmi, kååʹtt mââimõs eeʹjjin lij älggam tuejjeed vuäʹnkõsfiiʹlmid še. Sääm-muʹzei Siida lij puuʹtʼtam čuäʹjtõõzz.

Pekka Sammallahti snimldõkčuäʹjtõõzz Albma olbmot – Oummoummu lij vueiʹnnemnalla Aanrest Sääm-muʹzei Siidast 23.6.2020 – 31.3.2021. Siida lij äävai ǩeässa juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 9-17.

Saa’mi meersažpeiʹvv Siidast

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuhljet Aanar ceerkavsiidâst jeeʹres jäʹrjsteeʹji õhttsaž prograammin. 

 

Sääʹm-muʹzei da Pâ’jj-Lappi luâttkõõskõs Siida programm:

Siida čuäjtõõzzid peäss friijâld obbpeeiʹv čiâss 9–17

čiâss 9.00      Liippkaggmõš da Sääʹmsooǥǥ laaul, Siida šeelljast
čiâss 12.00    Siida ođđsmââvv 2020-2022, Siida auditoriost
čiâss 12.30    Sääʹm preddan seeilteeʹl, pop up -čuäjtõõzz ääʹveempeiʹvv, Siida pâʹjjkääʹrdest

 

 

Vâčč pihttsid kââčč

Sääʹm-muzei Siida õhttsallaš haʹŋǩǩõs reäšš Vâčč pihttsid kââčč -seminaar seärad 11.12. čiâss 17 Čeʹvetjääuʹr škooulâst da neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17 Njeäʹllem sijddpõõrtâst. Seminaar teemm lij saaʹmi evakko- da aazztemäiʹǧǧ eeʹjjin 1939–1949. Kååʹffstueʹll. Seminaar lij määuʹstem. Tiõrv pueʹttmest!

Seärad 11.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr škooul
Programm:
Pekka Fofonoff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiiv-tuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Njeäʹllem sijddpõrtt
Programm
Vladimir Feodoroff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiivtuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Lââʹssteâđ:
Sääʹm-muʹzei Siida, Eija Ojanlatva,, teʹl. 040 1676 145, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi

Šõddmõõžž

Siida vuâđđpueʹreem poddân Auditorio da sååbbarpääiʹǩ jiâ leäkku ââʹnnemnalla. Vuäitak teâđstõõllâd ålggmuʹzeipääiʹǩ âânnmõõžžâst noorõõttâmpäiʹǩǩen Siida ääʹššlažkääzzkõõzz addrõõzzâst siida(at)siida.fi

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siida lij kõskksaž šõddmõšpäiʹǩǩ Aanrest. Riâššâp juõʹǩǩ eeʹjj sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu õhttneei šõddmõõžžid jeeʹres ǩiõlin. Jiijjân puuʹtʼtõõzz lââʹssen riâššâp šõddmõõžžid õhttsažtuâjast jeärrsivuiʹm še.