Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt ǩieʹsspeiʹvv Čeʹvetjääuʹrest 

Pääiklaž peäʹsstuâjjčeäʹpp Ahti Vuoti lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrtâst sueʹvet 20.7. čiâss 12–14 ââʹnnmen tuâjjčuäjtõõzz da mainsteʹmmen peäʹsstuâjain. Ahtist vuäǯǯak aainâs vuäʹppõõzzid jiijjâd peäʹsstuâjai teevvmõʹšše, huõllâânnmõʹšše da puʹtstummša.

Peäʹss lij jieʹlli, ekolooglaž da mäŋggpeällsaž materiaal. Tuâlʼjõžääiʹj tõʹst raʹjješ ǩiiptid da tõn õʹnneš čääʹccčårrõsân põõrti čiõkk-ǩieʹđji da preeuʹni kõõskâst. Äʹrbbvuõttlânji pieʹssest raajât še håʹt mâka ǩeeuʹlǩid, pueʹrtid da kueʹššid da tõn lââʹssen tõt lij šiõǥǥ kuäʹcǩǩnjõs še.

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt programm lij vueʹss Aanarneäʹttli prograamm.

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt lij äävai 25.6.–28.9. mââibaarǥ–sueʹvet čiâss 11–17 (pâʹsspeeiʹv da vuõssaarǥ ǩidd). Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

Pueʹtted tiõrvân!

Meersažpeiʹv Siidast

Meersažpeeiʹv programm Siidast

Mââibaarǥ 6.2.2024 

Siidast äävai uus čiâss 9–17

Čiâss 9.15 Liipp kaggmõš, Siida ouddšeelljast.

Čiâss 11 Sokk šurr čâđđmest – Aune Huhtamella jieʹllemtuâjj – čuäjtõõzz vuäʹpstummuš.

Čiâss 15 Sokk šurr čâđđmest – Aune Huhtamella jieʹllemtuâjj – čuäjtõõzz vuäʹpstummuš .

Siida ođđ vaajtõõvvi čuäjtõs, Sokk šurr čâđđmest – Aune Huhtamella jieʹllemtuâjj, ävvan aalmja mââibaarǥ 6.2.2024. Čuäjtõõzz lij puuʹtʼtam Sääʹm-museo Siida. Čuäjtõõzz nuʹbb ǩiõttǩeeʹrjteei Sigga-Marja Magga vuäʹpast čuäjtõõzz aalmja.

Sarrit restraantâst meersažpeeiʹv käkk-kååʹff 8e/ooumaž.

 

 

 

 

Moččummus sääʹmǩiõllsa rosttovlaulli

Puäʹđ mieʹldd läullad moččummus sääʹmǩiõllsaž rosttovlaullʼjid neljdpeeiʹv 14.12.2023 čiâss 17 ääʹljeeʹl Sääʹm-museo Siidaaʹje. Aanar seäʹbrrkååʹddest pääiʹǩ âʹlnn lie pââimõspapp da jaakân. Noorõõttmõš čiâss 16.50 Siida jõnnkärdda.

Mii lij-i hääʹsǩab nääʹll piâssâd rosttovtobdlma ko läullad õõutâst sääʹmǩiõllsaž rosttovlaullʼjid. Äʹrbbvuõđ mieʹldd šõddmõš lij leämmaž ålggmuseost, leâša ååʹn kåittap, mõõn fijnnsânji rosttovlaulli čueʹjje mij siiʹsǩsõõʹjin. Ko leäʹp seʹst, puõlâš ij kõõlmât jueʹlǧǧsuõʹrmään leʹbe suõʹrmään, peʹce tõt pääcc åålǥas tõn poodd, ko mij naaudšep tobdlmest seʹst.

Kuâsstep kaaʹfin. Määusteʹmes sizzpiâssâm.

Tiõrv pueʹttem!

Jäʹrjsteei Sääʹm-museo Siida da Aanar seäʹbrrkåʹdd

Lasetiäđuh Pia Nikula 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Sääʹmnuõri čeäppõsšõddmõš Aanrest

Tän eeʹjj teeʹmmen lij čuäʹjteei čeäppõõžž da spesiaalteeʹmmen lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj.

Programm ouddiʹlmmtõõttji vääras: https://www.samediggi.fi/2023/04/04/saa%ca%b9mnuori-cea%ca%b9ppvuottpei%ca%b9vv-alddan-cuajtoozzi-i%ca%b9lmmtummus-di-vuassoottmos-tuajjpaa%ca%b9jid-lij-aa%ca%b9n-aavai/?lang=nuo

Kartt: Sää´m-museo Siida/Milla Pulska

Meersažpeeiʹv programm Siidast

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siidast da Sarrit restraantâst prääzkjet måtam eeʹjj kõõut mâŋŋa saaʹmi meersažpeeiʹv vuõssaarǥ 6.3.2023. Prääʹzniǩpeeiʹv meeʹst Siidast lie äävai uus da čuäjtõõzz lie määustem čiâss 9–17. Meersažpeeiʹv âʹte ääʹveep õõut čiâss ääiʹjab go takainalla.

Čiâss 9.15 Liipp kaggmõš, Siida ouddšeelljast

Čiâss 10–11.30 Finna prääʹzniǩeeʹjj ääʹvummuš da teâttkâskk Finna-ooccâmkääzzkõõzz âânnmõõžžâst, Siida auditoriost, pukid äävai

Finna prääʹzniǩeeʹjj altteet õlmmeeʹl Finnast Sääʹm-museo Siida norldõõǥǥ sääʹmmpihttsid.
Seämmast uʹvdded vuäʹppõõzzid Finna.fi-ooccâmkääzzkõõzz âânnmõʹšše. Puäʹđ tiõrvân digitaalʼlaž mätkka tobdstõõttâd sääʹmmpihttsid!

Čiâss 15–16.30 čeäppõsneeʹǩǩ Outi Pieski čuäjtõõzz ääʹveemšõddmõš

Ládjogahpira rematriašuvdna—Máhccat eatni lusa

Rematriation of a Ládjogahpir—Return to Máttaráhkká

Ládjogahpir lakin rematriaatio—paluu äidin luo

Ládjogahpir rematriaatio—mäccmõš jieʹnn luzz

Sarrit restraantâst meersažpeeiʹv käkk-kååʹff 8€

https://siida.fi/saamkioll/teadtos/saa%ca%b9mi-meersazpei%ca%b9vv-kuasttai-kollai-da-njadd-siidast/

Sääʹmvuuʹd pokoiniiʹǩǩi paaʒʒtõõzzid ruõkkât oʹđđest

Sääʹmvuuʹd ruõkkâmsõõʹjin 1800–1900-lååǥǥain kuåivvum pokoiniiʹǩǩid maacctet blouslõvvum maddu 7.–8.8.2022 Aanar Vuäʹmmruõkkâmsââʹjjsuâllǥa, Uccjooǥǥ Pââʹss Ulriika ceerkav ruõkkâmsâjja da Njeäʹllem ortodookslaž ruõkkâmsâjja.

Pâʹsspeeiʹv Aanrest noorõõđât kåvvsa

Pokoiniiʹǩǩi mušttlempodd älgg 7.8.2022 čiâss 15 kåvvsest Sajoozz šeelljast. Programm âânn seʹst saaǥǥid da musiikk, da tõt peštt muäʹdd čiâss. Mušttlempoodd jååʹđat sääʹmtuâj piisar Erva Niittyvuopio. Mušttlempooddâst lij tuʹlǩǩummuš aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm- di ruõccǩiõlid. Nuʹtt čiâss 17 ääʹljeeʹl taʹrjjeet ceerkavkaaʹfid.

Nuʹtt čiâss 17 rajjuum sättjoukk serdd Vuäʹmmruõkkâmsââʹjjsuâllǥa, koʹst ruõkkât maddu toʹben eeʹjj 1934 kuåivvum sääʹmpokoiniiʹǩǩid. Seremonia seuʹrrjet da tõõzz vuässõõđât kåvvsest striimvuõlttõõzz pääiʹǩ čiâss 18 ääʹljeeʹl. Sättjoukk lij occkaž õutstõõzz tuõivvi, jååʹđtemkapasiteeʹtt da staanvuõđ di suõllu eroosiovaar diõtt.

Mušttlempoʹdde jäʹrjstet säätt Njeäʹllmest Âʹvvel pääiʹǩ. Sattu âlgg iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte 5.8. čiâss 14 mõõneeʹst Aanar seäʹbrrkååʹdd pââimõspaapp veʹrǧǧkonttra (inarin.seurakunta@evl.fi, teʹl. 040 760 4202).

Vuõssarggtueʹlespeiʹvv Máttajääuʹr reeddast

Vuõssaarǥ 8.8.2022 čiâss 10 ääʹljeeʹl Uccjooǥǥ Máttajääuʹr reeddast, Pââʹss Ulriika ceerkav ruõkkâmsââʹjest ruõkkât maddu kõõččmõõžžâst åårrai ruõkkâmsââʹjest iiʹjji 1882–83 kuåivvum sääʹmpokoiniiʹǩǩid. Ruõkkmõõžž mâŋŋa kaaʹfstõõlât papp-põõrt ǩeʹddmääʹrǩest.

Ruõkkmõʹšše jäʹrjstet säättaid Nuorggmest di Pâʹjj-Tiânnust Guoldnást da Kaamâsmååʹǩǩest Gáregasnjaarǥ pääiʹǩ. Säättaid âlgg iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte 1.8. mõõneeʹst Arja Ollikainen nõmmsaž diakoniatuâjjliʹžže (arja.ollikainen@evl.fi, teʹl. 040 844 6259).

Vuõssarggjeäʹǩǩespeiʹvv Njeäʹllmest

Vuõssarggjeäʹǩǩespeeiʹv 8.8. čiâss 15 ääʹljeeʹl sääʹmpokoiniiʹǩǩid oʹđđest ruõkkât Njeäʹllem ortodookslaž ruõkkâmsâjja Saaʹmi siidsåbbar tuõivvi meâldlânji. Pokoineeʹǩǩ, koid ruõkkât, lie kuåivvum Peäccmest Paaččjooǥǥ vuuʹdest da siʹjjid haaʹleet maaccted blouslõvvum maddu ââlda Paaččjooǥǥ. Ruõkkâmsââʹjest serddjet Njeäʹllem kruuggpõʹrtte kaaʹfstõõllâd.

Ruõkkmõʹšše jäʹrjstet Njauddmest säätt. Sattu âlgg iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte Hanna-Maaria Kiprianoʹffe 6.8. mõõneeʹst (hanna.kiprianoff@gmail.com, teʹl. 045 342 5338).

Ruõkkmõõžžid vuäitt seuʹrrjed vuõiggvuõlttõssân

Yle Sääʹmm striiʹmai mušttlempoodd di ruõkkmõõžžid Yle Areenast, da tõid vuäitt ǩiõččâd še mââiǩiõʹtte. Vuõlttõõzzi liiŋkid jueʹjjet Yle Sääʹm (http://yle.fi/sapmi) da Sääʹm-museo Siida (http://siida.fi) seiddõõzzin, da teʹl mušttlempoodd da ruõkkmõõžžid vuäitt seuʹrrjed še põõrtâst teâttmašinain.

Aanar, Vuäʹmmruõkkâmsââʹjjsuâl https://areena.yle.fi/1-63150130

Uccjokk, Pââʹss Ulriika ceerkav ruõkkâmsââʹjj https://areena.yle.fi/1-63150301

Njeäʹllem ortodookslaž ruõkkâmsââʹjj https://areena.yle.fi/1-63150311

Lââʹssteâđ:

Eija Ojanlatva, vs. museojååʹđteei, Sääʹm-museo Siida, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, teʹl. 040 167 6145 da Erva Niittyvuopio, sääʹmtuâj piisar, Oulu aaʹrhelkååʹdd duõmmkapituul, erva.niittyvuopio@evl.fi, teʹl. 040 769 0044

Õhttsallaš sijddjååttmõš sääʹmvuuʹdin

Norldõkmaacctõõzz, ođđ norldõkjuâǥǥaz, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem õhttsallaš norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tiõrvpueʹttem tobdsted oummid da paaiʹǩid vuäʹmm snimldõõǥǥin, tobdstõõttâd norldõk-kaauʹnid da mainsted vueiʹtlvaid tuäivaid õhttsõʹžže norldõktuõjju.

Sääʹm-muʹzei Siida da SámiSoster ry jäʹrjste õhttsallaž sijddjååttmõõžž 16.3.–7.4.2022 sääʹmvuuʹdin tän jäʹrjstõõzzâst: Vuõccu, Čeʹvetjäuʹrr, Hetta, Karesuvanto, Njeäʹllem  da Uccjokk .  Mõõnni čõõuč prääzkjõõʹstim sääʹmmnorldõõǥǥ domoi maacctõõzz. Norldõkmaacctõõzz,ođđ norldõkjuâǥǥas, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vuâđđpuârõõzz mieʹtt šâdd vueiʹtlvõʹžžen ođđnallšem norldõktuâjj da käuʹnntuʹtǩǩõs. Tääzz kollʼjeen sij haaʹlee kuullâd õhttõõzz vuäinnmõõžžid pueʹttiääiʹj norldõktuâjast.

Õhttsallaž sijddjååttmõõžž mieʹrren lij kuvddled õhttõõzz tuäivaid da taarbid kollʼjeen puõʹttiääiʹj õhttsallša tuõjju, čuäjtõõllâd Sääʹm-muʹzei Siida tåimmʼmõõžž de mainsted Sääʹm- muʹzei da Luâttkõõskõs Siida veeideem da vuâđđpuârõõzz taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Noorõõttmõõžžin čuäʹjte karttčuäjtõõzzân vuäʹmm snimldõõǥǥid, koid tuäivvap naroodâst vieʹǩǩ pottjeeʹjid tobdstõk- da päiʹǩǩteâđaid. Lââʹssen mieʹldd liâ måtam päiʹǩǩ-kåʹddpuõttla kääuʹn sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥin. Oođuum Siida ääʹvee 1.6.2022.

Vuõccust, Hettast, Karesuvaantast, Njeäʹllmest da Uccjooǥǥâst âʹnne SámiSoster ââʹǩǩoummi äʹrtteltåimmʼmõõžž äʹššõhttvuõđâst peiʹvvnoorõõttmõõžž.

Jeäʹǩǩesnoorõõttmõõžž äʹlǧǧe č 17.00 da pääiʹǩ âʹlnn lij kååʹfftaʹrjjummuš. Vuässõõttmõš lij dääram. Tuäivtep pukid pakksânji tiõrvpueʹttem!

Noorõõttmõõžž

Se 16.3. č 17 Vuõccu,  Vuõccu škooul

Ne 17.3. č 17 Čeʹvetjäuʹrr , Čeʹvetjääuʹr škooul

Vu 21.3. č 17 Hetta, Luovatupa

Mâ 22.3. č 17 Karesuvanto, Karesuvanto škooul

Se 6.4. č 10 Njeäʹllem, Njeäʹllem Kerhopõrtt (pâi peiʹvvnoorõõttmõš)

Ne 7.4. č 17 Uccjokk, Uccjokknjääʹlm škooul

Kartt: Sääʹm-muʹzei Siida norldõõǥǥ

Lââʹssteâđaid

Narodtuâjjvaʹstteei Pia Nikula, Sääʹm-muʹzei Siida, pia.nikula(at)samimuseum.fi, teʹl. 040 621 2663

Muʹzeipedagoog Milla Pulska, Sääʹm-muʹzei Siida, milla.pulska(at)samimuseum.fi, teʹl.0406721181

Sääʹm-muʹzei olgglõslooǥǥâlmräidd III: Nuõrttsäʹmmlai siidsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõš 1900-looǥǥâst

Tallenne katseltavissa 11.3 asti

 

Ääiʹj poddsa tuʹtǩǩeemteeʹmm olgglõsloǥlmen

Sääʹm-muzei Siida riâšš täʹlvvpââʹjest olgglõslooǥǥâlmrääid, koʹst čuäʹjtâʹlle sääʹmkulttuuʹre kollʼjeeʹjid ääiʹjpoddsaid tuʹtǩǩeemteeʹmid. Piâzzak kuullâd äʹšštobddilooǥǥâlm miõllǩiddsast teeʹmmest juõʹǩǩ määnpââʹjj rosttovmannust pâʹzzlâšttam -männʼja. Teeʹmm da looǥǥâlm õõʹnni taʹrǩǩâʹvve pâi âlddlubun ääiʹjpoodd.  Ääiʹjtääʹsslaž liist de vuäʹppõõzz vuässõõttmõʹšše kaaunak neʹttseidsteen siida.fi. Linkki striimiin

Nuõrttsäʹmmlai siidsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõš 1900-looǥǥâst.

Loǥlmest jieʹllep čõõđ nuõrttsäʹmmlai sijddsååbbar-riâššâlm tåimmʼmõõžž da tuåimmjem vueiʹtlvažvuõđid 1900-lååǥǥast. Haaʹlääm jååʹđted kuulljid 1920- lååǥǥ sijddsåbbri põrttǩiiʹrji paʹldde da jieʹlled čõõđ oʹđđest aazztummumša koʹlljeeʹjid sijddsåbbri da ouddoummi tåimmʼmõõžž da looppâst tõid proseeʹssid, kook muʹtte ouddoummu tuåim naʹddjemtuåimast valdiast pääʹlǩes vuäǯǯjen veerǥlõʹžžen nuõrttsäʹmmlai eʹtǩǩeeʹjen 1970-lååǥǥast.

Looǥǥâlm õõʹnnʼjen  lij Sonja Tanhua, FM näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩeei Giellagas-instituuttâst. Looǥǥâlm lij lääddas da looǥǥâlm pešttmõš lij nuʹtt 1 čiâss. Ruõkkum looǥǥâlm kuâđđai ǩiõččâmnalla Siida youtube- vuõllsa piâtnâc 11.3.2022 räjja.

Tiõrvpueʹttem!

Kartt: Sääʹm-muʹzei Siida  norldõõǥǥ

Albma olbmot – Õumm oummu

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Marja Helander lij vaʹlljääm da noorrâm čuäʹjtõõzz snimldõõǥǥid. Helander lij tobddum sniimmi, kååʹtt mââimõs eeʹjjin lij älggam tuejjeed vuäʹnkõsfiiʹlmid še. Sääm-muʹzei Siida lij puuʹtʼtam čuäʹjtõõzz.

Pekka Sammallahti snimldõkčuäʹjtõõzz Albma olbmot – Oummoummu lij vueiʹnnemnalla Aanrest Sääm-muʹzei Siidast 23.6.2020 – 31.3.2021. Siida lij äävai ǩeässa juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 9-17.

Saa’mi meersažpeiʹvv Siidast

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuhljet Aanar ceerkavsiidâst jeeʹres jäʹrjsteeʹji õhttsaž prograammin. 

 

Sääʹm-muʹzei da Pâ’jj-Lappi luâttkõõskõs Siida programm:

Siida čuäjtõõzzid peäss friijâld obbpeeiʹv čiâss 9–17

čiâss 9.00      Liippkaggmõš da Sääʹmsooǥǥ laaul, Siida šeelljast
čiâss 12.00    Siida ođđsmââvv 2020-2022, Siida auditoriost
čiâss 12.30    Sääʹm preddan seeilteeʹl, pop up -čuäjtõõzz ääʹveempeiʹvv, Siida pâʹjjkääʹrdest