Albma olbmot – Õumm oummu

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Marja Helander lij vaʹlljääm da noorrâm čuäʹjtõõzz snimldõõǥǥid. Helander lij tobddum sniimmi, kååʹtt mââimõs eeʹjjin lij älggam tuejjeed vuäʹnkõsfiiʹlmid še. Sääm-muʹzei Siida lij puuʹtʼtam čuäʹjtõõzz.

Pekka Sammallahti snimldõkčuäʹjtõõzz Albma olbmot – Oummoummu lij vueiʹnnemnalla Aanrest Sääm-muʹzei Siidast 23.6.2020 – 31.3.2021. Siida lij äävai ǩeässa juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 9-17.

Saa’mi meersažpeiʹvv Siidast

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuhljet Aanar ceerkavsiidâst jeeʹres jäʹrjsteeʹji õhttsaž prograammin. 

 

Sääʹm-muʹzei da Pâ’jj-Lappi luâttkõõskõs Siida programm:

Siida čuäjtõõzzid peäss friijâld obbpeeiʹv čiâss 9–17

čiâss 9.00      Liippkaggmõš da Sääʹmsooǥǥ laaul, Siida šeelljast
čiâss 12.00    Siida ođđsmââvv 2020-2022, Siida auditoriost
čiâss 12.30    Sääʹm preddan seeilteeʹl, pop up -čuäjtõõzz ääʹveempeiʹvv, Siida pâʹjjkääʹrdest

 

 

Vâčč pihttsid kââčč

Sääʹm-muzei Siida õhttsallaš haʹŋǩǩõs reäšš Vâčč pihttsid kââčč -seminaar seärad 11.12. čiâss 17 Čeʹvetjääuʹr škooulâst da neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17 Njeäʹllem sijddpõõrtâst. Seminaar teemm lij saaʹmi evakko- da aazztemäiʹǧǧ eeʹjjin 1939–1949. Kååʹffstueʹll. Seminaar lij määuʹstem. Tiõrv pueʹttmest!

Seärad 11.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr škooul
Programm:
Pekka Fofonoff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiiv-tuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Njeäʹllem sijddpõrtt
Programm
Vladimir Feodoroff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiivtuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Lââʹssteâđ:
Sääʹm-muʹzei Siida, Eija Ojanlatva,, teʹl. 040 1676 145, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi

Šõddmõõžž

Siida vuâđđpueʹreem poddân Auditorio da sååbbarpääiʹǩ jiâ leäkku ââʹnnemnalla. Vuäitak teâđstõõllâd ålggmuʹzeipääiʹǩ âânnmõõžžâst noorõõttâmpäiʹǩǩen Siida ääʹššlažkääzzkõõzz addrõõzzâst siida(at)siida.fi

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij kõskksaž šõddmõšpäiʹǩǩ Aanrest. Riâššâp juõʹǩǩ eeʹjj sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu õhttneei šõddmõõžžid jeeʹres ǩiõlin. Jiijjân puuʹtʼtõõzz lââʹssen riâššâp šõddmõõžžid õhttsažtuâjast jeärrsivuiʹm še.