Ääʹveep eʹpet 1.6.2020 čiâss 9:00

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij kattum äʹššneeʹǩǩin pâi 13.5.2020 räjja koronaepidemia diõtt. Še restrantt Sarrit lij kattum äʹššneeʹǩǩin pâi 31.5.2020 räjja.

Tuåimmjep valdiasåbbar vuäʹppõõzz mieʹldd. Praavâp mäʹhtt vueʹǩǩ mâânn ooudâs da jõs taarbâž juäʹtǩǩep kattum-ääiʹj.

Kaaunak vuõiʹǧǧes teâđ vueʹjjest meeʹst neʹttseeidi da Facebook-seeidi di instagram.

Sääʹm-muʹzei Siida tuâjjla tueʹjjee dååma, leâša vaʹsttee teâđstõõllmõõžžid  teʹlfooʹnivuiʹm da neʹttpååʹšt mieʹldd. Õhttvuõđteâđ kaaunak neʹttseeidin www.siida.fi/saamkioll/teatt-mij-pirr/ohttvuodtead/.

Luâttkõõskõs Siida vuäʹppast teʹlfoonin da neʹttpååʹšt mieʹldd. Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstõõzz uuʹdet teʹlfoonin da neʹttpååʹšt mieʹldd. Äʹššneeʹǩǩ vuäiʹtte leeʹd õhttvuõđâst luâttkõõskõõzz takai teʹlfon-nââmrid da neʹttpååʹštid, koid kaaunak neʹttseeidi www.siida.fi/saamkioll/teatt-mij-pirr/ohttvuodtead/ . Hoʹhsse čoʹrstõkääiʹjid kääzzkõõzzâst (www.siida.fi/saamkioll/luattkooskos/luattkooskos-siida-aʹssneǩ-kaazzkos/).

Lââʹzzteâđ:

Sari Valkonen sari.valkonen@samimuseum.fi, puh. 040 767 1052
Pirjo Seurujärvi, pirjo.seurujarvi@metsa.fi, puh. 0400-125 782

Peiʹvvuum 31.3.2020: 13.5.2020 räjja –> 13.5.2020 räjja
Peiʹvvuum 31.3.2020: Še restrantt Sarrit lij kattum. –> Še restrantt Sarrit lij kattum äʹššneeʹǩǩin pâi 31.5.2020 räjja.
Peiʹvvuum 5.5.2020: äʹššneeʹǩǩin pâi 13.5.2020 räjja –> 31.5.2020 räjja
Peiʹvvuum 5.5.2020: äʹššneeʹǩǩin pâi 31.5.2020 räjja. –> 31.5.2020 räjja.