Siida ävvan 1.6.2020 – mââimõs vuäʹmm Siida eeʹǩǩ lij älggam

Ääʹveep kõõut mâŋŋa uusid kueʹssid Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida vu 1.6.2020 čiâss 9.00. Seämma poodd älgg ânnʼjõž Siida mââimõs toiʹmmjemeeʹǩǩ. Oođummuž lij ååʹn šuuʹreempââʹjest da kueʹssreeis Siidast oʹnnste harjjnum maʹlle võl tän jooʹđi eeʹjj ääiʹj ǩiʹđđe 2021.

Tääiʹben lij hääʹsǩes jieʹlled, ǥu muʹšttep puk pueʹtted kueʹssjed tiõrvân da ââʹnnep staankõõsk jeeʹres oummuid. Leäʹp riâššâm ǩiõttpõõssâmpaaiʹǩid jeeʹres sõõʹjid Siidast da ââʹnnep huõl Siida čiistummšest THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.

Ǩieʹss- da čõhččpââʹjest 2020 jääʹǩǩtep čoʹrstemnallšmid äävaiåårramaaiʹjid. 1.6.-30.9.20 kõskksaž poodd leäʹp äävai juõʹǩǩ peeiʹv čiâss 9-17. Ouddteâđast čoʹrsteeʹl lij äävaiåårramäiʹǧǧ jeäʹǩǩääi čiâss vuäʹnkab. Kålggmannu aalǥâst ääʹljeeʹl kääzzkâʹsttep täʹlvväävaiåårramääiʹj meâldlânji mâ-pâ 10-17.

Äävaiåårramaaiʹji poodd piâzzak tobdstõõttâd čuäjtõõzzid da kueʹssjed ålggmuʹzeivuuʹdest. Siida Shopist vuäitak tuejjeed vuästtõõzzid da luâttkõõskõõzz äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst vuäǯǯak looʹvid da vuäʹppõõzzid di turismmvuäʹpstõõzz. Ålggmuʹzei ääʹveep tâʹl, ǥu kuʹǩes täʹlvv lueʹǯǯai da muõtti soʹddje.

Vaajtõõvi čuäjtõõzzid ääʹveep podd pooddi. Čõhččmannu loopp räjja liâ vueiʹnnemnalla konservõsttum kääuʹn Sääʹm-muʹzei norldõõǥǥin čuäjtõõzzâst ”Sääʹm ääʹrbid seeilteeʹl”di âʹvvelneeʹǩǩ luâttsniimi Pertti Turunen ”Teänn” -snimldõkčuäjtõs. Evvanpeeiʹv poodd lij vuârast Pekka Sammallahti čaʹppesviõʹlǧǧes ooumažsnimldõõǥǥ čuäʹjtem ”Albmaolbmot – Grååtnâs oummu” -čuäjtõõzz ääʹvummuš. Tät čuäjtõõzzam lij vueiʹnnemnalla Siidast ǩiiđ 2021 räjja.

Valmštõõllâp Siida Shop tooimtemkaaupšummuž da sõrgg vuäǯǯak vaalšum ouddsid še pååʹšt mieʹldd domoi. Teâđtep oođummuž ouddnummšest Siida Shop Instagraamâst da Siida Muâttǩeeʹrj seeidast.

Sarrit Restraantâst vuäitak jieʹlled virkkõõvvmen arggpeeiʹvin čiâss 9-16. Peiʹvvporrmõš lij taʹrjjeemnalla čiâss 11-14 da porrmõõžž vuäitak vuäʹstted še mieʹldd. Äʹššneǩpaaiʹǩi meäʹr leäʹp peäʹltam da teraass ääʹveep, ǥu šõŋŋ seänn da pakkan.

Sääʹm-muʹzei Siida tuõʹllʼjem Saaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹrest lij äävai tän ǩieʹzz 1.7.-29.8. mâ-su čiâss 10-16. Äʹrbbvuõttpõʹrtte peäss määustaa. Čuäjtõõzzam da ålggvuʹvddpäiʹǩǩ čuäʹjte nuõrttsaaʹmi historia pirr. Äʹrbbvuõttpõõrt muʹzeikaaupâst kaaunak odm. pääiklaž ǩiõtt-tuâjaid.

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem Siidaaʹje!

 

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Âânn staankõõsk 1-2 m jeeʹres kueʹssid da tuâjjlažkådda.
Âânn ǩiõtt-toiddi, ǥu puäđak sizz Siidaaʹje.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Koossâm poodd leʹbe kâʹšnntõõllâm poodd suõjjâd järrsid ââʹneeʹl jiijjad njääʹlm da njuuʹn ooudâst põʹmmainozvaireeʹppiǩ leʹbe kõõnjârtaibbâz.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.
Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!