Valokuvia rivissä lattialla nojaamassa seinään

Sääʹm-museo Siida sǩeäŋkk Albma olbmot – Õlmmoummu -snimldõkčuäjtõõzz snimldõõǥǥid õutstõõzz vuäzzlaid

Sääʹm-museo Siida iʹlmmat, što tõt maaccat Pekka Sammallahti “Albma olbmot – Õlmmoummu” -snimldõkčuäjtõõzz pâʹjjel 200 snimldõõǥǥ sääʹmõutstõõzz vuäzzlaid. Sǩiâŋkkâmšõddmõõžž riâžžât Aanrest vueʹssmannu 13.–17. peeiʹv 2024.

“Albma olbmot – Õlmmoummu” -čuäjtõs lij leämmaž vueiʹnnemnalla Aanrest Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siidast  23.6.2020–31.3.2021 da tõn mâŋŋa Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Sääʹm-museooʹje mååust mäccam snimldõõǥǥid leät tuʹmmjam sǩiâŋkkâd snimldõõǥǥin leʹddi oummuid sniimmi Pekka Sammallahti da õutstõõzz tuõivvi vuâđald. Snimldõõǥǥi digitaalʼlaž kopio lie täʹst ooudâst vueʹssen Sääʹm-museo snimldõknorldõõǥǥâst.

Snimldõõǥǥid luõvtet Sääʹm-museo Siidast vu–pi 13.–17.5. čiâss 10–16. Snimldõõǥǥid vueiʹtet luõvted še Gárasâvvnest se 15.5. di Uccjooǥǥâst mâ 4.6., ko siidin lie õutstõõzzla noorõõttmõõžž. Täi noorõõttmõõžži ääiʹj da pääiʹǩ täʹrǩsmâʹvve mâʹŋŋlest. Što vueiʹttep ainsmâʹtted snimldõkluõvtummuž oʹnnstummuž, âlgg tõʹst suåppâd pâi ouddǩiõʹtte juʹn-a noorõõttmõõžžin vaʹstteei oummuin leʹbe amanueeʹnsin.

Tät Marja Helandeeʹr kuratâʹsttem da Sääʹm-museo puuʹtʼtem čuäjtõõzz nõmm “Albma olbmot – Õlmmoummu” šeejšâstt määŋgai alggmeerai nääʹl kååččeed jiijjâz oummuid õlmmooumžen. Čuäjtõs âânn seʹst Pekka Sammallahti sniimmâm čaʹppesviõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummuin arggpeivvsaž pirrõõzzineez čiččâm eeʹǩǩlååʹj ääiʹjest, 1960-lååǥǥast vueʹljeeʹl. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ čäccõõzz kuâŋŋsest jälsteei oummuin, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjlest, Gárasâvvnest, Jiellevääʹrest (Ruõccâst), Vaʹrjjlest da Álaheaivuõnâst (Taarâst). Sääʹm-museo Siida rämmaš, ko tõt vuäitt taʹrjjeed õutstõõzz vuäzzlaid vueiʹttemvuõđ vuäǯǯad jiõccseez täid vaaikteei snimldõõǥǥid jijsteez da õõldâsoummuin.

Pekka Sammallahti lij šõddâm tobddsen ouddâl puki tuâjstes sääʹmǩiõli da kulttuur ouʹdde. Son lij Oulu universiteeʹtt emeritusprofessor da jälstam peäʹl jieʹllmeʹstes Uccjooǥǥ Veahčat-siidâst. Sniimmʼmõš lij jååttam Sammallahti mieʹldd juʹn 1950-lååǥǥast.

Čuäjtõõzz lij kuratâsttam Marja Helander. Helander lij snimldõkčeäppõsneǩ, kååʹtt lij vuäǯǯam tobdstummuž da ciistid.

Siida lij äävai täʹlvväävaiåårramaaiʹji meâldlânji čiâss 10–17 vu–su, pâ ǩidd. Siida museokaupp SiidaShop kääzzkâstt Siida äävaiåårramaaiʹji di neʹttkaaupâst addrõõzzâst www.siidashop.fi. Poorrâmpäiʹǩǩ Sarrit kääzzkâstt še Siida äävaiåårramaaiʹji meâldlânji.

 

Lââʹssteâđ da snimldõõǥǥi viǯǯmest suåppmõš:

Noorõõttmõõžžin vaʹstteei Pia Nikula, 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Mä. amanueʹnss Tiina-Maria Aalto, 040 154 7577, tiina-maria.aalto(at)samimuseum.fi