Muittut, muitalusat-haʹŋǩǩõs reäšš tuâjjpaaʹjid pâʹsslašttâm-mannust

Sääʹm-muʹzei Siida, saujjsääʹm-muʹzei Saemien Sijte da Ruõcc tuõddâr- da sääʹm-muʹzei Ájtte õhttsaž Interreg-haʹŋǩǩõs Muittut, muitalusat reäšš kueʹhtt tuâjjpääʹj pâʹsslašttâm-mannust 2021. Tuâjjpaaʹji veäkka muʹzeeʹj haaʹlee kuullâd sääʹmõhttsažkååʹddest tåimmai põõrgâsniiʹǩǩin sij tuõivvjid tõʹst, mäʹhtt ođđ väʹlddčuäjtõs da Sääʹm-muʹzei ääʹrbvuâlželd vuäitči pueʹrben kääzzkâʹstted põõrgâsniiʹǩǩi taarbid. Mij miârktõssân lij še taʹrjjeed põõrgâsniiʹǩǩid vueiʹtlvažvuõđ piâssâd saǥstõõllâd aaʹššin jeeʹres seämma tuâjjvuuʹdest åårrai oummuivuiʹm di jueʹǩǩed tobdlmid da jurddjid.

Tuâjjpääʹj nårrje mainsteei saakkvuârain, joukktuâjast di friijâst saǥstõõllmõõžžâst. Tuâjjpaaʹji ǩiõll lij eŋgglõsǩiõll.

16.3. čiâss 10–16 riâššâm podd lij tillʼlõvvum sääʹmvuuʹdest toiʹmmjeei puäʒʒtäällturiismâst da turiismâst mieʹldd åårrai sääʹmpõrggsid.

18.3. čiâss 10–16 riâššâm podd lij tillʼlõvvum äʹrbbvuõđla sääʹmǩiõtt-tuâjaid tuejjeei tuâjjlaid.

Tuâjjpääʹj viiǥǥât čõõđ ougglõsõhttvuõđin Teams-pirrõõzzâst, koozz vuässõõttâmvuäʹppõõzz tååimtet iʹlmmtõõttjid âʹlddlubân ääiʹjpoodd.

Tuâjjpääʹj ij leäkku vueiʹtlvaž ǩiõččâd mâʹŋŋlest. Tuâjjpääʹj ruõkkât Sääʹm-muʹzei Siida arkiiʹve muʹzeeʹj puõʹđi čuäjtõõzz plaaneemtuâj da puõʹđi tåimmjummuž diõtt.

Tuâjjpääʹjj lij tillʼlõvvum vuõss-sââʹjest kååčč vuäǯǯjid privattoummuid da organisaatioid. Vuäitak kuuitâǥ teâđstõõllâd vueiʹtlvažvuõđ vuässõõttâd poʹdde projeʹkttpiisrâst Minna Lehtolast.

Tiõrv pueʹttem mieʹldd!

Lââʹssteâđ:

Eeva-Kristiina Harlin, projeʹkttšurr, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola, projeʹkttpiisar, minna.lehtola(at)samimuseum.fi

Lââʹssteâđ haʹŋǩǩõõzz pirrwww.muittut.com