Põrtt, äiʹtt, puʹvrr – Sääʹm-muʹzei haʹŋǩǩõs stään nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõđ

Leader Pohjoisin Lappi ry lij ouddam Sääʹm-muʹzei Siida teäggtõõzz Põrtt, äiʹtt, puʹvrr –nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõtt -haʹŋǩǩõõzz vääras. Haʹŋǩǩõs kooll nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõʹtte da haʹŋǩǩõõzz čõõđtemnalla Sääʹm-muʹzei Siida lij mieʹldd nuõrttsäʹmmlai aazztem 70-eeʹjj prääʹznǩest. Põrtt, äiʹtt, puʹvrr -haʹŋǩǩõs taʹrjjad määŋgnallšem vueʹjjid raajjâd da mättjed õõutsââʹjest nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõđ pirr. Nuõrttsäʹmmla jälste peâđǥai veiddsõs Aanar kååʹddest. Tõn diõtt leäʹp tuʹmmjam, što mäʹhssep mäʹtǩǩkuulid tõid, kook puäʹtte mieʹldd tän tuåimmjummša.

Haʹŋǩǩõõzz diõtt riâššât koumm vuäʹppstempeeiʹv raajjâmäʹrbbvuõđ hoiʹddjem pirr da tõk lie äävai pukid. Vuäʹppstempeeiʹv ââʹnet Njeʹǯǯjääuʹr Luhttpõõđâst, Njeäʹllmest da Čeʹvetjääuʹrest. Njeʹǯǯjääuʹr vuäʹppstempeiʹvv ââʹnet piâtnâc 23.8.2019 čiâss 12-14. Ouddlâʹsttemvuuʹd ämmat-tuâjjlaž vuäitt jieʹlled tuu pääiʹǩ ǩiõččmen, håʹt mâka täättak da tuu päiʹǩǩ lij siid ââlda. Ko haaʹlääk äʹšštoobdi veäʹǩǩvuõđ tääl čââppvuõđ ärvvtõõllâm diõtt, ton õõlǥak vaʹrrjed ääiʹj ooudǩiõʹtte teʹlfooʹnin 040 1801501 leʹbe neʹttpååʹštin paivi.magga@samimuseum.fi

Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj teevat Čeʹvetjääuʹr Äʹrbbvuõttpõõrt ålggmuʹzei põõrtid, mõõk lie Suõʹnnʼjelsiid maalli mieʹldd oʹđđest rajjum põõrt. Teevvmõõžž vuâlla šâʹdde aassâmpõrtt, sauʒʒpuʹvrr, määddvuâlaž ǩeâllar da tän voudda sirddum suõvvsäuʹnn. Jurddjen lij što teevvap Äʹrbbvuõttpõõrt põõrtid õõutsââʹjest nuʹtt, što juõʹǩǩkaž vuäitt vuässõõttâd mättjem diõtt leʹbe jiiʹjjes teâđaid jueʹjjeeʹl. Teevvmõõžž jååʹđteei lij ouddlâʹsttem-määstar Marko Korkeasalo. Raajjmõš Čeʹvetjääuʹrest altteet neäʹttlest 34. Haʹŋǩǩõõzzâst teâđtet sosial mediast da Čeʹvetjääuʹr iʹlmmtemtaauli âʹlnn.

Põrtt, äiʹtt, puʹvrr – nuõrttsaaʹmi raajjâmäʹrbbvuõtt -haʹŋǩǩõs reâugg õõutsââʹjest Čeʹvetjääuʹr škooulin, ǩeäʹst še lij 70-eeʹjjprääʹzniǩ. Riâššâp tuâjjpaaʹjid, koin škooulneeʹǩǩ še peäʹsse raajjâd äʹrbbvuõđlaž sauʒʒpuuʹr Äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmärkka.

Lââʹzzteâđ: tuʹtǩǩeei Päivi Magga, paivi.magga@samimuseum.fi, 040-1801501