Sääʹm-muʹzei juätkk õhttsallâž tåimmjummuž virtuaalteivvmõõžžin

Sääʹm-muʹzei Siida lij õhttsallâž muʹzei. Sääʹm-muʹzei lij plaanam õhttõsteivvmõõžžid norldõk- da čuäjtõstuõjju kollʼjeen nuʹtt sääʹmvuuʹdin ǥu jeeʹres årnn Lääʹddjânnmest. Korona- poddân  teivvmõõžžid riâʹšše virtuaalânji ougglõsõhttvuõđin. Vuõssmõs virtuaalâž teivvmõš lij aanarsääʹmǩiõllsaž jeäʹǩǩääž neljdpeeiʹv 8.10.2020, koʹst jeäʹlle čõõđ Aanar vuuʹdest eeʹjj 1902 Lääʹddjânnam meerlažmuʹzeeʹj norldõʹǩǩe norrum neävvaid.

Õhttsallâž tåimmjummuš kollai Sääʹm- muʹzei Siida tåimmjemvuâđđjuurdid; tõk liâ teivvmõõžž, tuâjjsåbbar, seminaar da kulttuurjeäʹǩǩääž. Sääʹm- muʹzeeʹj õhttõs lij sääʹmnarood, leša še jeeʹres narood. Tåimmjem täävtõssân da õõlǥtõssân lij puʹhtted muʹzei âʹlddlab ns. takai oummid. Õhttsallâž tåimmjummuš äävad uusid muʹzeimaailma  — persoonpuõttla õhttvuõđ pääiʹǩ muʹzei da tõn raajjâm tuâjj õhttsa kulttuurääʹrb paarâst pohtt muʹzeeʹj âʹlddlubun oummu aarǥ, jieʹllem da histoor. Mõštt- organisaatiooʹjen muʹzei tåimmai õhttõõzz mošttan.

Sääʹm- muʹzei lij plaanâm õhttõsteivvmõõžžid pirr Lääʹddjânnam. Sääʹm- muʹzeeʹj totšnai personkååʹdd lââʹzzen õhttsallâž tåimmjummuš čõõđte Kone- foond teäggtem Muitát- haʹŋǩǩõõzz õhttõskoordinaattor Ulpu Mattus- Kumpunen, õhttõstuʹlǩǩ  Heini Wesslin de jeeʹres vuuʹdi muʹzeitaurõõžž, koid vaʹlljee čõhčča.

Täʹlvvmannust Siidâst rieʹšše vuârrvaikktõõzz mättjem peeiʹv õhttsažtuâjast Sääʹm- vuuʹd škooultõskõõskõõzzin da Metropolia ämmatpâʹjjškooulin. Peeiʹv poodd sääʹmǩiõtt-tuâjai da konservâʹsttem mättʼtõõtti da uʹčteeʹl tobdstõʹvve  sääʹmmneävvai jiiʹjjesnallšemvuõʹtte, neävvtuʹtǩǩõʹsse, konservâsttmõʹšše da repatriaatioproseeʹssid da täiʹd teeʹmid smiõtte õõutsââʹjest Sääʹm- muʹzeeʹj personkååʹdd  tuâjjsåbbrin.

Korona- podd lij vaikktam tõõzz, štõ muʹzei iʹlla pâsttam čõõđted õhttsallâž tåimmjummuž tõn veiddsõsvuõđâst ǥu leäi plaanam. Korona poddân  teivvmõõžžid  reäʹšše vuõss- sââʹjest virtuaalânji da ǩiččlâʹtte tõõzz, štõ õhttõõzz jiiʹjjes õhttvuõttoummu teivva jiiʹjjes oummeez staanânnʼji. Pâiʹlmeärrsaid õlmmsaid teivvmõõžžid da mäʹtǩǩummuš veäʹltte.

Teivvmõõžžin liâ kõskksast roolâst Sääʹm-muʹzeeʹj  norldõkneävv da snimldõõǥǥ. Sääʹm- muʹzeeʹj norldõkneävvaid da Lääʹddjânnam maacctõs norldõõǥǥ  neävvaid poʹhtte õhttõõzz tobdstem- da vueiʹnnemnalla. Säʹmmla kulttuurpirrõõzz kueʹsttemnalla pohttmõš lij še õhtt tåimmjem täävtõõzzin. Säʹmmlõʹžže luâtt lij õhttsa  mõõšt čuõveem ǩeʹrjjpõrtt da arkiiv. Snimldõõǥǥi vieʹǩǩin mušttʼtâʹlle paaiʹǩi miârkktõõzz jieʹllemvueʹjji määiʹnest, jieʹllemsââʹjjen de inspiraatio käivvan mainnsid da ǩiõtt-tuâjaid. Pieʹǩǩ õhttsallâ tåimmjem puåđõõzzid vueiʹnne  Sääʹm- muʹzei da Luâttkõõskõs Siida ođđ  pâʹjjčuäjtõõzzâst.

Õhttsallâž tåimmjummuš  lij pieʹǩǩ Sääʹm- muʹzeeʹj Kone- foond haʹŋǩǩõõzz Muitát – Repatriaatiost  revitalisaatiooʹje  säʹmmlai muʹzeivueʹjjin. Haʹŋǩǩõõzzâst Sääʹm- muʹzei aktiivlânji tuʹtǩǩad, muʹvddem õhttsallâ vueʹǩǩ tåimmjed liâ ââʹnteeʹj da vaikkteeʹj.  Pueʹrmõs vueʹjjid väʹldde õnnu ođđân säʹmmlõʹžžen muʹzeivueʹǩǩen. Nuʹtt še jeeʹres Sääʹm- muʹzeeʹj jååʹttmen åårmen čuäjtõõzz oođâttmõʹšše kollʼjeeʹjest haʹŋǩǩõõzzâst ( Muʹzeivisio-haʹŋǩǩõs da Muittut, muitalusat- Interreg haʹŋǩǩõs) õhttsallâšvuõtt lij koskksast roolâst.