Siidda oahpisteamit dievasmahttet čájáhusaid

Oahpisteapmi addá čájáhusgalledeapmái eanet. Sáhtát válljet oahpisteami vuođđočájáhusaide dahje olgomuseai, dahje man nu temáoahpisteami. Mii ávžžuhat oahpisteami earenomážit joavkkuide. Min ofelaččat leat skuvlejuvvon freelancerat, geain lea buorre giellamáhttu. Buot oahpistemiid galgá várret ovdal galledeami.

Vuođđočájáhusoahpisteapmi

Maid olbmoborranrássi mearkkaša sámiide? Mo guovssahasat šaddet? Mii dáhpáhuvai Sámis 1998? Man birra min čájáhusain lea rievtti mielde sáhka? Siidda vuođđočájáhusaide sáhttá oahpásmuvvat čiekŋalabbot ja vuđolabbot ovttas ofelaččain. Ná diehtu, man čájáhusas oažžu, viidu ja áššiin lea vejolašvuohta jearralit njuolga ofelaččas.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eaŋgalas-, duiskka-, fránska-, ruošša-, spánska- ja ruoŧagiella.
Haddi: 120 € / joavku.

Olgomuseaoahpisteapmi

Mii lea suoskangáhčči? Maid barge náhkkemeaidinbiergasiin? Mii lea vuovda? Olgomuseaoahpisteamis beassá oahpásmuvvat Anára 10 000 jagi historjái. Guollebivdu ja meahcásteapmi ledje dáppe dološ olbmuid eallineavttut. Ofelaš muitala miellagiddevaš dieđuid olgomusea visttiin ja ráhkadusain, mat muitalit Suoma golmma sámekultuvrras.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, fránskka-, ruošša-, spánska- ja ruoŧagiella.
Haddi: 120 € / joavku.

Olgomusea temáoahpisteapmi Itnetvári šiljus

Olgomusea temáoahpisteapmi láidesta 150 jagi áiggis maŋosguovlluid áigái, goas Anáris lei dušše moadde unna visttáža ja eallin jorai gávcci jagiáiggi mielde. Itnetvári dálus ledje duon áigge sihke bohccot ja šibihat. Ealáhussan ledje guolásteapmi, meahcásteapmi, čoaggin ja eatnama gilvin.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, spánska- ja fránskkagiella
Haddi: Oahpisteapmi 130 € / joavku.

Oahpisteapmái sáhttá bivdit prográmma, mas beassá duddjot givtta ovttas ofelaččain.Oahpisteapmi + prográmma 150 €/joavku + 5e materiálamáksu/olmmoš.
Dát oahpisteapmi fállojuvvo 1.6.-30.9.

Bures boahtin! Bottoš sámegielain ja   –kultuvrrain 

Háliidivččetgo oahppat dearvvahit sámegillii? Dieđátgo mii lea risku, ja masa dan galgá bidjat? Ofelaš muitala gávttiin ja suohttasit sámegielain. Dán maŋŋá oahpistuvvon oahpásmuvvan Siidda váldočájáhusaide.

Prográmma bistá 1 diimmu 45 minuhta
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, spánska- ja fránskkagiella
Haddi : 175 € /joavku

Goikkehiiguin duolmmadit

Goikket/nuvttot dat lea albma gáma! Ofelaš máinnasta ja muitala goikkehiin. Goikket duddjojuvvo, lea atnubierggas ja sáhttá leat maid oassin museačoakkáldaga. Loahpas beassá iskat goikkehiid juolgái.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, spánska- ja fránskkagiella
Haddi: 120 € / joavku

Čájáhusoahpisteapmi mas deaddu lea luonddus

Mii bárbmolottiin máhccá vuosttamužžan Sápmái giđđat? Mo boazu buoiduda iežas čakčat? Goas guovža jorgala gilgga?

Jagiáiggit ja daid molsašuddan leat mihtilmasat davvi guovllu lundui. Skábman beaivváš lea jávkosis ja geassit dat fas báitá jándoriid njuolgut. Davvi guovllu luondu lea šattoheapme ja šattut leat unnán muhto seammás luondu lea ivdnái. Oahpistuvvon oahpásmuvvamis muitaluvvo davi luonddus; jagiáiggiin, ealliin ja šattuin ja daid vuogáiduvvamis eallit dáppe davvin.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, eŋgelas-, duiskka-, spánska-, ruoŧa- ja fránskkagiella
Haddi: 120 € / joavku

Oahpistemiid várremat ja diđoštallamat

Siidan áššehasbálvaleapmi, tel. 0400 898 212, siida(at)samimuseum.fi

Ovdal go diŋgot oahpisteami, de amma oahpásmuvat min doaimmahaneavttuide!

Doaimmahaneavttut Siidda joavkooahpistemiide

  • Haddái ii gula sisabeassanmáksu.
  • Joavkku sturrodat: Max. 25 olbmo/ofelaš
  • Oahpistemiid galgá várret ovddalgihtii.
  • Oahpisteami sáhttá šluhttet nuvttá guokte jándora ovdal várrejuvvon áiggi. Diŋgojuvvon oahpisteamis berro máksu, jos dat ii leat šluhttejuvvon ovdal mearreáiggi.
  • Ofelaš lea báikki alde 15 minuhta ovdal várrejuvvon áiggi.
  • Jos joavku maŋŋona, ofelaš vuordá joavkku eanemustá 30 minuhta várrejuvvon áiggi álgimis ja oahpisteapmi nohká álgoálgosaš áigetávvala mielde.
  • Jos joavku háliida, ahte ofelaš vuordá guhkit áiggi ja oahpista diŋgojuvvon guhkkosaš oahpisteami, de vuordináiggi berro 35 € juohke álgi diimmus. Ofelaš sáhttá vuordit, jos sus eai leat sohppon eará áššit.